วันที่ 23 - 24 กันยายน 2549 ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ได้เดินทางมายังชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำและสร้าง Team work ให้แก่บริษัทซอฟต์สแควร์ 1999 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิต software แห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทย และในอนาคตจะสร้างมูลค่าเพิ่มได้มหาศาล  ขอเชิญทุกท่านร่วมแลกเปลี่ยนความคิด