การออก ส.ป.ก. 4-01 และ 4-28

วิธี การออก ส.ป.ก. 4-01 และ 4-28
การออก ส.ป.ก. 4-01 และ 4-28 1.ออกรายงานจาก Public 11 - ตั้งชื่อไฟล์ใหม่ที่ My report 2.เลือก ข้อ 3. Output แล้ว Enter 3.เลือก ข้อ 6. ราชวิถี 4.ใช้ลูกศรเลื่อนลงมาเพื่อหาชื่อไฟล์ที่ตั้งเอาไว้แล้ว Enter 5.* ตั้งชื่อไฟล์ใหม่ (ที่ไม่ซ้ำกับชื่อเดิม) แล้ว Esc 6.เลือก ข้อ 7. RW แล้วเลือกข้อ 1. สร้างหรือแก้ไขแฟ้มข้อมูล 7.กด Ctrl KL แล้ว Enter 8.พิมพ์ C:\raja51 แล้ว Enter 9.กด Ctrl KR เลือก L4-01 หรือ L4-28 แล้ว Enter 10.กด Ctrl KP แล้ว Enter พิมพ์ B1 Enter, E1 Enter, CS Enter, Q Enter 11.merge file พิมพ์ A 12.ให้พิมพ์ชื่อไฟล์ที่ตั้งเอาไว้ (*) 13.พิมพ์ Y1 พิมพ์ Z1 (Y1 คือ จากหน้าที่ 1, Z1 คือ ถึงหน้าที่ 1) 14.พิมพ์ P 15.ต้องการออกจากโปรแกรมนี้ พิมพ์ X , Ctrl KQY

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพรความเห็น (0)