ความสำเร็จของ "โครงการส่งเสริมการอ่าน"

ผลงานกับความภาคภูมิใจ

ผลการประกวดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สกลนคร เขต 2

ระดับประถมศึกษา 1.  นักเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็ก     ลำดับที่  1   ด.ญ.  กมลมาส  ตาสว่าง                  โรงเรียน     หนองหลักช้าง                                               ลำดับที่  2   ด.ญ. ปานตะวัน  โพนลำดาบ          โรงเรียน     บ้านหนองหวาย                           ลำดับที่  3   ด.ญ.รัชนี  ภูพันมี                                   โรงเรียน    โคกมะนาว 2.  นักเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยมโรงเรียนขนาดกลาง                   ลำดับ ที่ 1  ด.ญ. สิริขวัญ  แก้วคำแสน               โรงเรียน    วาริชภูมิพิทยาคาร                ลำดับที่ 2  ด.ญ. มัทนา  กางทอง                         โรงเรียน    บ้านโคก 3.  นักเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยมโรงเรียนขนาดใหญ่                                                                                  ลำดับที่ 1  ด.ญ. สกลรัตน์  วงศ์เรือง             โรงเรียนพังโคนจำปาสามัคคีวิทยา                   ลำดับที่ 2  ด.ญ.  ดารุณี  สารมานิตย์              โรงเรียน  บงใต้โนนรัง                   ลำดับที่ 3  ด.ญ.  มณฑนี  การะจักษ์              โรงเรียน  หนองใสพรเจริญวิทยา 4.  ครูผู้สอนรักการอ่านยอดเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็ก                                                                                 ลำดับที่ 1  นางปรารถนา  สาขา                    โรงเรียน  บ้านท่าสองคอน                ลำดับที่ 2  นางสมพร  สุทธิอาจ                    โรงเรียน  บ้านหนองหลักช้าง                ลำดับที่ 3  นางวิราภา  วารีย์                           โรงเรียน  บ้านดงสว่าง            5.  ครูผู้สอนรักการอ่านยอดเยี่ยมโรงเรียนขนาดกลาง           ลำดับที่ 1 นายประยูร  สาขา                         โรงเรียนบ้านโคก                                                                            ลำดับที่ 2  นางมยุรี  แก้วสนิท                       โรงเรียน  บ้านกุดจิกนาสมบูรณ์                   ลำดับที่3  นางนัยนา  ชัยหมื่น                       โรงเรียน  บ้านคำบิดโคกโพนยาง 6.  ครูผู้สอนรักการอ่านยอดเยี่ยมโรงเรียนขนาดใหญ่                   ลำดับที่ 1  นางสารภี  น้อยทุ่ง                       โรงเรียน  บ้านคำสะอาด                   ลำดับที่ 2  นางพินีวรรณ  แก้วคำแสน          โรงเรียน  ชุมชนหนองปลิงง                   ลำดับที่3  นางรัตนา  บาตรดี                        โรงเรียน  บ้านบัว (สระพังวิทยา)                                  7.  ผู้บริหารรักการอ่านยอดเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็ก                 ลำดับที่ 1   นายวีรศักดิ์  สิงหาด                   โรงเรียน  บ้านดงบัง                  ลำดับที่ 2.  นายบุญรัตน์  คำหล้า                  โรงเรียน บ้านดอนหวาย                 ลำดับที่ 3   นายสุพจน์  ชัยรัตน์                     โรงเรียน บ้านม้า 8.  ผู้บริหารรักการอ่านยอดเยี่ยมโรงเรียนขนาดกลาง                 ลำดับที่ 1  นายบุญจันทร์  เจริญไชย             โรงเรียน  บ้านกุดตะกาบ                 ลำดับที่ 2  นายมีชัย  กลยนีย์                         โรงเรียน  บ้านกลางหนองดินดำ                 ลำดับที่ 3  นายพิจิตร  บุญรักษา                    โรงเรียน  บ้านตาลเนิ้ง 9.  ผู้บริหารรักการอ่านยอดเยี่ยมโรงเรียนขนาดใหญ่                                                                  ลำดับที่ 1  นายสุพัฒน์  ต้นสาย                    โรงเรียน  บ้านคำสะอาด              ลำดับที่ 2  นายคำพันธ์  ภาวงศ์                     โรงเรียน  บ้านตาดภูวง                 ลำดับที่ 3  นายประชัน   กางทอง                 โรงเรียน  บ้านบึง 10. สถานศึกษาจัดกิจกรรมรักการอ่านยอดเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็ก ลำดับที่ 1 โรงเรียน  บ้านท่าสองดอน                                                                              ลำดับที่ 2 โรงเรียน  หนองหลักช้าง ลำดับที่ 3 โรงเรียน  บ้านโคกสะอาด                             11.  สถานศึกษาจัดกิจกรรมรักการอ่านยอดเยี่ยมโรงเรียนขนาดกลาง                 ลำดับที่ 1 โรงเรียน  บ้านกุดตะกาบ                 ลำดับที่ 2 โรงเรียน  บ้านโคก                 ลำดับที่ 3 โรงเรียน  โคกสี (จตุรภูมิวิทยา) 12.  สถานศึกษาจัดกิจกรรมรักการอ่านยอดเยี่ยมโรงเรียนขนาดใหญ่                 ลำดับที่ 1 โรงเรียน  บ้าน คำสะอาด                  ลำดับที่ 2  โรงเรียน  บ้านบัว (สระพังวิทยา)                 ลำดับที่ 3 โรงเรียน  หนองใสพรเจริญวิทยา 13.  ห้องสมุดยอดเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็ก                 ลำดับที่ 1  โรงเรียน  บ้านคำเจริญวิทยา                 ลำดับที่ 2  โรงเรียน  บ้านผักตบ                 ลำดับที่ 3  โรงเรียนบ้านหนองแคนโคกสะอาด 14.  ห้องสมุดยอดเยี่ยมโรงเรียนขนาดกลาง                 ลำดับที่ 1  โรงเรียน  บ้านหินโงมโนนสร้างไพ                 ลำดับที่ 2  โรงเรียน  บ้านแร่                 ลำดับที่ 3  โรงเรียน  บ้านไฮ่ปลาโหล 15.  ห้องสมุดยอดเยี่ยมโรงเรียนขนาดใหญ่                 ลำดับที่ 1  โรงเรียน  บ้านหนองสะไน                 ลำดับที่ 2  โรงเรียน  บ้านคำสะอาด                 ลำดับที่ 3  โรงเรียน  ศึกษาสงเคราะห์ 16.  มุมหนังสือยอดเยี่ยมโรงเรียนโรงขนาดเล็ก                 ลำดับที่ 1  โรงเรียน  บ้านโคกหนองกุง                 ลำดับที่ 2  โรงเรียน  บ้านดงสว่าง                 ลำดับที่ 3  โรงเรียน  บ้านสมสะอาด (อำเภอพรรณนานิคม) 17.  มุมหนังสือยอดเยี่ยมโรงเรียนขนาดกลาง                 ลำดับที่ 1  โรงเรียน  บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง                 ลำดับที่ 2  โรงเรียน  บ้านโคก                 ลำดับที่ 3  โรงเรียน  บ้านนาดอกไม้ 18.  มุมหนังสือยอดเยี่ยมขนาดใหญ่                 ลำดับที่ 1  โรงเรียน  บ้านโนนทรายคำ                 ลำดับที่ 2  โรงเรียน ชุมชนหนองปลิง                                         ผลการประกวดกิจกรมตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สกลนครเขต 2 ............................................................................................................................ ระดับมัธยมศึกษา 1.  นักเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็ก                 ลำดับที่ 1  น.ส. พัชรินทร์  สิทธ์ภูมิ โรงเรียน  วาริชวิทยา                 ลำดับที่ 2  ด.ญ. ปาริชาติ  มุกดา                         โรงเรียน  บ้านคำสะอาด                 ลำดับที่ 3  ด.ญ. วารุณี  เจริญไชย                      โรงเรียน  เทพสวัสด์วิทยา 2.  นักเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยมโรงเรียนขนาดกลาง                 ลำดับที่ 1  ด.ช. อนุวัฒน์  สรินทราช                โรงเรียน  มัธยมวาริชภูมิ                 ลำดับที่ 2  น.ส. ขวัญฤทัย  ไชยศรี                     โรงเรียน  พรรณาวุฒาจารย์                 ลำดับที่ 3  น.ส. นวลละออง  เอกตะแสง         โรงเรียน  บงเหนือวิทยาคม 3.  นักเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยมโรงเรียนขนาดใหญ่                 ลำดับที่ 1  ด.ญ. ราณีย์  พรมจันทร์              โรงเรียน  พังโคนวิทยาคม                 ลำดับที่ 2  น.ส. ฐานิดา  หุ่นดี                      โรงเรียน  เตรียมอุดมฯ 4.  ครูผู้สอนรักการอ่านยอดเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็ก                 ลำดับที่ 1  นางทองจันทร์  เทพคู่                 โรงเรียน  บ้านตาดภูวง                 ลำดับที่ 2  น.ส. วิมาลัย  ภูรัพพา                        โรงเรียน  เทพสวัสดิ์วิทยา 5.  ครูผู้สอนรักการอ่านยอดเยี่ยมโรงเรียนขนาดกลาง                 ลำดับที่ 1  นางสุมาลี  ไชยสาส์น                  โรงเรียน  ธรรมบวรวิทยา                 ลำดับที่ 2   นายพิชิต  นนตะเสน                  โรงเรียน  บ้านบัวราษฎร์บำรุง 6.  ครูผู้สอนรักการอ่านยอดเยี่ยมโรงเรียนขนาดใหญ่                 ลำดับที่ 1  นางอัญชลี  กุลเกลี้ยง                  โรงเรียน  เตรียมอุดมศึกษาฯ 7.  ผู้บริหารรักการอ่านยอดเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็ก                 ลำดับที่ 1 นายเขนก  โก๊สุโข                       โรงเรียน  วาริชวิทยา 8.  ผู้บริหารรักการอ่านยอดเยี่ยมโรงเรียนขนาดกลาง                 ลำดับที่ 1 นายวีระยุทธ  สัตถาผล                โรงเรียน  นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 9.  ผู้บริหารรักการอ่านยอดเยี่ยมโรงเรียนขนาดใหญ่ ลำดับที่ 1 นายเลอพงษ์  อุทธา                      โรงเรียนเตรียมอุดมฯ 10.  สถานศึกษาจัดกิจกรรมรักการอ่านยอดเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็ก                 ลำดับที่ 1  โรงเรียน  วาริชวิทยา                        ลำดับที่ 2 โรงเรียน  ช้างมิ่งพิทยานิกูล 11.  สถานศึกษาจัดกิจกรรมรักการอ่านยอดเยี่ยมโรงเรียนขนาดกลาง                 ลำดับที่ 1 โรงเรียน  มัธยมวาริชภูมิ ลำดับที่ 2  โรงเรียน  บ้านบัวราษฏร์บำรุง 12.  สถานศึกษาจัดกิจกรรมรักการอ่านยอดเยี่ยมโรงเรียนขนาดใหญ่                 ลำดับที่ 1 โรงเรียน   เตรียมอุดมศึกษา 13.  ห้องสมุดยอดเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็ก                 ลำดับที่ 1  โรงเรียน  บ้านกุดตะกาบ                 ลำดับที่ 2  โรงเรียน  เทพสวัสดิ์วิทยา 14.  ห้อสมุดยอดเยี่ยมโรงเรียนขนาดกลาง                 ลำดับที่ 1 โรงเรียน  มัธยมวาริชภูมิ                 ลำดับที่ 2 โรงเรียน  พรรณาวุฒจารย์                 ลำดับที่ 3 โรงเรียน  บงเหนือวิทยาคม 15.  ห้องสมุดยอดเยี่ยมโรงเรียนขนาดใหญ่                 ลำดับที่ 1  โรงเรียน  เตรียมอุดมฯ                 ลำดับที่ 2  โรงเรียน  พังโคนวิทยาคม 16.  มุมหนังสือยอดเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็ก                 ลำดับที่ 1  โรงเรียน  บะฮีวิทยาคม                 ลำดับที่ 2  โรงเรียน  ดงคำโพธิ์ 17.  มุมหนังสือยอดเยี่ยมโรงเรียนขนาดกลาง                 ลำดับที่ 1 โรงเรียน  นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา                                                                     ลำดับที่ 2 โรงเรียน  บ้านบัวราษฎร์บำรุง             แจ้งให้  ผู้ที่ชนะเลิศลำดับที่  1  ในการประกวดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านทุกประเภท  เข้าร่วมประชุมพร้อมกันในวันที่  15  สิงหาคม  2549  เวลา  10.00 น. ณ ห้องประชุม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2  (กิจกรรมละ 1 คน)  โดยให้นำเอกสารรายงาน / เอกสารประกอบการดำเนินงานมาด้วย  เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเอกสารในการส่งประกวดในระดับชาติต่อไป           สำหรับกิจกรรมประเภทนักเรียน  ให้ครูผู้ดูแลมาประชุมแทน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รองผู้อำนวยการชำนาญการ

คำสำคัญ (Tags)#กลุ่มบริหารงานบุคคล

หมายเลขบันทึก: 51332, เขียน: 22 Sep 2006 @ 15:56 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 20:53 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

อรุโณทัย ไชยเษฐ์
IP: xxx.122.89.215
เขียนเมื่อ 

คิดถึงบ้านมากกกกก อยากกลับบ้าน