หนังสือเชิญผู้เข้าร่วมกิจกรรม Office KM ครั้งที่ 6 ส่งให้สมาชิกเมื่อวานตอนเช้า มีสมาชิกมาเข้าร่วมครั้งนี้ทั้งหมด จำนวน 28 ท่านครับ

  • คุณจำรัส            ปลากัดทอง สนง.วิศวกรรมศาสตร์
  • คุณณัฐชา          ฮุนพานิช      สนง.วิศวกรรมศาสตร์
  • คุณอัมพรรัตน์    เหม็นแดง     สนง.วิศวกรรมศาสตร์
  • คุณสุรีรัตน์         คุ้มอินทร์      สนง. เกษตรฯ
  • คุณวิไล              สุขเกษม
  • คุณเจนจิต          รังคะอุไร     หน่วยประกันคุณภาพ
  • คุณพัชรา           จินาพันธุ์     หน่วยประกันคุณภาพ
  • คุณรัตนทวี         อ่อนดีกุล    หน่วยประกันคุณภาพ
  • คุณจุฑารัตน์      กันนา          วิทยาลัยพลังงานทดแทน