วัฒนธรรมการเรียนรู้ : การอบรมสัมมนาครูที่ปรึกษาในสถานศึกษา

ยูมิ
กลยุทธ์การนำคุณธรรม จริยธรรม มาใช้เพื่อให้นักศึกษาอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
 บทความการอบรมสัมมนาครูที่ปรึกษาในสถานศึกษา  เรื่อง...กลยุทธ์การนำคุณธรรม  จริยธรรม  มาใช้เพื่อให้นักศึกษาอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข...                                                                                                                                                      

                                                                     โดย...umi

                                                            สถาบันทักษิณคดีศึกษา  มหาวิทยาลัยทักษิณ

เมื่อวันที่  18  กันยายน  2549  เวลา  09.00-11.30 น.  ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา   บางตอนมีดังนี้...             

            พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงชี้แนะว่า  ในบ้านเมืองนี้มีทั้งคนดีและคนไม่ดี  ไม่มีใครสามารถจะทำให้คนทุกคนเป็นคนดีทั้งหมดได้ การปกครองบ้านเมืองให้เป็นปกติสุข เรียบร้อยจึงมิใช่อยู่ที่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้ได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจ ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้

            

                คุณธรรมเป็นเรื่องของความดี เป็นเรื่องนามธรรมที่ยากจะให้คำจำกัดความได้ อย่างไรก็ตาม ขอยกคุณธรรมพื้นฐานมาเป็นตัวอย่างดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน  2549 ณ พระที่นั่ง อนันตสมาคมที่ทรงพระราชทานไว้ว่า                ประการแรกคือการที่ทุกคนคิดพูด ทำ ด้วยความเมตตามุ่งดี มุ่งเจริญต่อกัน                ประการที่สองคือ การที่แต่ละคนต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงาน ประสานประโยชน์กัน ให้งานที่ทำสำเร็จผลทั้งแก่ตน แก่ผู้อื่น และกับประเทศชาติ                 ประการที่สาม คือการที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในความสุจริต ในกฎกติกา และในระเบียบแบบแผนโดยเท่าเทียมเสมอกัน

                                                                                                                                                                                      

                ประการที่สี่คือการที่ต่างคนต่างพยายาม ทำความคิดเห็นของตนให้ถูกต้องเที่ยงตรง และมั่นคงอยู่ในเหตุ ในผล              

                          

              คำว่าจริยธรรม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525ได้ให้ความหมายดังต่อไปนี้ ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม (ราชบัณฑิตยสถาน.2539 : 216)                จริยธรรม(Ethical  Rules) คือประมวนกฎเกณฑ์ ความประพฤติ (กีรติ  บุญเจือ.2538:4)

                จริยธรรม หมายถึงธรรมชาติหรือหลักธรรมที่บุคคลควรประพฤติจัดว่าเป็นคุณธรรมที่แสดงออกทางร่างกายในลักษณะที่ดีงามถูกต้อง  อันเป็นสิ่งที่ประสงค์ของสังคมและจริยธรรมจะมีได้จำต้องอาศัยหลักคำสอนทางศาสนา   อันได้แก่  ศีล  ( Precept )  อันหมายถึง  หลักหรือกฎเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติเพื่อดัดหรือฝึกหัดกายและวาจาให้เรียบร้อย  ให้เป็นปกติ 

                  กล่าวคือ  จะพูดหรือทำสิ่งใดให้เป็นไปตามธรรมชาติ  อย่าให้ผิดปกติ (ผิดศีล )  เช่น  พูดให้ถูกต้องให้เป็นธรรม  กระทำให้ถูกต้อง  ให้เป็นธรรม 

                   เมื่อพูดหรือกระทำถูกต้องเป็นธรรม  ย่อมมีความสุข  ความสบาย  เยือกเย็น  ไม่เดือดร้อนอันเป็นผล  การมีความสุข  ความสบาย  เยือกเย็น  ไม่เดือดร้อนดังกล่าวจึงเป็นผลของการมีศีลหรือเป็นผลแห่งการมีคุณธรรมในจิตใจ  เมื่อมีคุณธรรมในจิตใจแล้วก็เป็นเหตุให้ประพฤติจริยธรรมได้ถูกต้อง  ดังนั้นคุณธรรมและศีลจึงเป็นโครงสร้างของจริยธรรม ( บุญมี  แท่นแก้ว.2541 : 1 )                 กล่าวโดยสรุปแล้ว คำว่าจริยธรรม มาจากรากศัพท์ภาษาบาลีและสันสกฤตดังนี้                จริยะ หมายถึง ความประพฤติปฏิบัติ เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมาจากการกระทำทางกาย วาจา และใจ                ธรรมะ หมายถึง คำสั่งสอนในทางศาสนาที่มนุษย์นำมาเป็นสื่ออุปกรณ์เพื่อข้ามไปสู่ จุดหมายของชีวิตที่ถูกต้องดีงาม                ดังนั้นจริยธรรม จึงหมายถึง การปฏิบัติตนตามคำสอนในทางศาสนาเพื่อความถูกต้องดีงามของชีวิต

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัฒนธรรมท้องถิ่น

คำสำคัญ (Tags)#บทความ...การบรรยายแทรกด้วยกิจกรรม...คุณธรรม...จริยธรรม

หมายเลขบันทึก: 51300, เขียน: 22 Sep 2006 @ 13:39 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:57 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
  • รออ่านอีกครับ
  • ว่าแต่ว่าหายไปนานเลยครับ
  • ได้ข่าวท่านอาจารย์เกษียณหลายท่านมาก
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ  คุณขจิต  ฝอยทอง

ผมจะพยายามเขียน...บันทึก...ครับผม...

ช่วงนี้...ผมทำงานเกือบไม่ทันหลายอย่าง...เป็นธรรมดา...ขึ้นต้นไม้สูง...ลมแรง...ฮา ๆ เอิก ๆ

คณาจารย์เกษียณ...ก็เหมือนคลื่นลูกเก่าไป...คลื่นลูกใหม่มาแรงกว่าเดิม...ครับผม

ขอบคุณครับ

umi