PM Award ประเภทธุรกิจบริการกลุ่มการศึกษานานาชาติที่ได้รับความนิยมจากต่างประเทศมากที่สุด

          กรมส่งเสริมการส่งออก   ได้ประกาศให้มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับรางวัล  Prime Minister's Export Award 2006 (PM AWARD 2006) ประเภทธุรกิจบริการดีเด่น (Service Provider)   กลุ่มการศึกษานานาชาติที่ได้รับความนิยมจากชาวต่างประเทศมากที่สุด (Most Recognized Service)  โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณพรชัย   มาตังคสมบัติ   อธิการบดี  เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดลเข้ารับรางวัลจาก  ฯพณฯ พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ   ชินวัตร   รักษาการนายกรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  28  สิงหาคม 2549  ณ  ตึกสันติไมตรี  ทำเนียบรัฐบาล

          PM AWARD 2006   แบ่งออกเป็น 5 ประเภท  ได้แก่  Best Exporter ผู้ส่งออกสินค้าดีเด่น, Thai Owned Brand  ใช้ตราสินค้าของตนเอง, Thai Owned Design ออกแบบของตนเอง, OTOP หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และ Service Provider ธุรกิจบริการ  ซึ่งแบ่งเป็น 2  กลุ่ม   คือ   ธุรกิจบริการดีเด่นกลุ่มสถานประกอบการและร้านอาหาร (Best Service Provider)  และธุรกิจบริการดีเด่นกลุ่มการศึกษานานาชาติที่ได้รับความนิยมจากชาวต่างประเทศมากที่สุด (Most Recognized Service) ซึ่งเป็นรางวัลที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับในปีนี้   อันเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีหลักสูตรนานาชาติมากที่สุดในประเทศ  ทั้งในระดับปริญญาและประกาศนียบัตรรวม  125  หลักสูตร   ครอบคลุมสาขาวิชาต่างๆ  ได้แก่  วิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์ประยุกต์  วิทยาศาสตร์คลินิก   สาธารณสุขศาสตร์  การพยาบาล  เภสัชศาสตร์  ทันตแพทยศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์  สิ่งแวดล้อม  การจัดการศึกษา  สังคมศาสตร์  สิทธิมนุษยชน  ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มีนักศึกษานานาชาติจำนวนกว่า 600 คน   ที่มาจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกจำนวน 46 ประเทศ   ซึ่งนับเป็นจำนวนมากที่สุดในมหาวิทยาลัยของรัฐบาล  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมหิดลยังมีบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติมากกว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆ ในประเทศ   และมีสัญญาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา/องค์กรทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 120 แห่ง  ครอบคลุมกิจกรรมหลายด้าน  อาทิ  โครงการวิจัยร่วมและโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์เป็นต้น

 

วิจารณ์   พานิช
19  ก.ย.  49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)