จากการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ " โรงเรียนคุ้มครองเด็ก " ของสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เมื่อ ๑๘-๑๙ กันยายน ๔๙ ที่ผ่านมาเห็นว่ามีเรื่อง  แนวทางการดำเนินงานตามโครงการศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กในโรงเรียนกรุงเทพมหานคร เป็นเรื่องใหม่ที่น่าสนใจและควรรู้ไม่เฉพาะแต่ครูกรุงเทพมหานครเท่านั้น แต่น่าสนใจสำหรับทุกท่าน จึงนำมาฝาก  แต่ในเครื่องคอมพิวเตอร์จะต้องลงโปรแกรม Acrobat Reader จึงจะอ่านได้ค่ะBouquethttp://gotoknow.org/file/chuanpis/File0003.pdf