จังหวัดนครพนม เป็นจังหวัดหนึ่งที่นำร่องในการดำเนินการจัดการความรู้ของกรมส่งเสริมการเกษตรมาตั้งแต่ปี 2548 ในการดำเนินงานครั้งแรกทำให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นการเพิ่มภาระการปฎิบัติงาน เป็นงานชิ้นใหม่ที่มาเพิ่มให้เราดำเนินการ แต่มีดำเนินการมาแล้ว 2 ปี ทำเราเริ่มเข้าใจและมีความรู้สึกว่า การจัดการความรู้เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่มาช่วยในการปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมายิ่งขึ้น เป็นเครื่องมือสร้างทีมงานได้เป็นอย่างดี ในปี 2548 สำนักงานเกษตรจังหวัดดำเนินการในระดับเจ้าหน้าที่ โดยนำ KM มาใช้กับการปฎิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร แล้วขยายวงดำเนินการไปถึงเกษตรกรในปี 2549 จากการดำเนินงาน KM กับระบบส่งเสริมการเกษตรที่ผ่านมากับเจ้าหน้าที่ทำให้มองเห็นแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ จึงนำหลักการ KM มาปรับใช้ในปี 2549 สิ่งสำคัญประการหนึ่งคือเรื่องการปรับบทบาทของตัวเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 1 ปรับบทบาทเกษตรอำเภอ ในการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร เกษตรอำเภอจะทำหน้าที่ประธานในการประชุมประจำเดือนสำนักงานเกษตรอำเภอ (DW) ซึ่งเกษตรอำเภอมักจะคุ้นเคยกับการปฏิบัติที่ผ่านมาหลายปี ตั้งแต่เริ่มระบบส่งเสริมการเกษตร กล่าวคือ มักจะนำงานนโยบายงานที่จังหวัดสั่งการมา สั่งการต่อไปในที่ประชุม มักจะทบทวนการปฏิบัติงานที่ผ่านมาโดยเน้นที่ตัวปัญหาอย่างเดียว หรือในบางครั้งชี้แจงงานที่จะต้องนำไปปฏิบัติมักจะถกเถียงกันเรื่องปัญหา ทั้งๆที่งานนี้ยังไม่ได้เกิดการปฏิบัติ ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความท้อแท้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับบทบาทเกษตรอำเภอจากผู้สั่งการอย่างเดียว มาเป็นผู้กระตุ้นให้ทีมงานแสดงความคิดเห็นให้มีส่วนร่วม เปิดเวทีให้เกษตรตำบลได้แสดงศักยภาพให้โอกาสแสดงผลการปฏิบัติงานที่ประสบผลสำเร็จ (Best practice) ให้เจ้าหน้าที่ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากทีมงาน แล้วค่อยสรุปหรือสั่งการในตอนท้ายคอยติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ผลเป็นอย่างไร นำมาทบทวนอีกครั้ง (After Action Review : AAR) เมื่อมีความมั่นใจว่าเทคนิคการปฏิบัติงานนั้นประสบผลสำเร็จจริงก็บันทึกเรื่องเล่าไว้เป็นคลังความรู้ (Knowledge Asset) ต่อไป กล่าวโดยสรุปก็คือ เกษตรอำเภอควรปรับบทบาทจากการเป็นผู้สั่งการอย่างเดียว มาเป็นผู้อำนวยการ (CKO) เป็นผู้จัดการความรู้ให้เกิดปัญญา เปิดโอกาสให้ทีมงานได้แสดงศักยภาพ เพื่อแก้ไขปัญหา แทนการเน้นปัญหาอย่างเดียวเหมือนที่เคยปฏิบัติมา