ทบทวนชีวิต พิชิตปี ๒๕๕๐

 วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๐ ทีมงานศูนย์บริการวิชาการจะทบทวนผลการดำเนินการ After Action Review ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมกรรมการ ชั้น ๕ โดยจะมีการ ทบทวนท้งแผนงาน แผนเงิน แผนคน และ ท้ายสุดปรับโครงสร้างเพื่อให้สอดรับกับภาระกิจใน ปี งบประมาณ ๒๕๕๐

ภาพที่ ๑ แนวคิดใจอย่างบูรณาการ เพื่อทบทวนชีวิตทีมงานศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพที่ ๒ เป้าหมาย สู่ความเป็นเลิศ โดยการทำงานสหสาขาวิชาชีพ อย่างมีคุณภาพ และ เน้นชุมชนเป็นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน

 เรียนเชิญ เสนอความคิดเห็น เพื่อพัฒนาครับ เพื่อร่วมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย

JJ