ปิด คือ เปิด นบต ๓๖ สู่เครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้คู่สังคมไทย

 เช้าวันนี้มีพิธีปิดการอบรม หลักสูตรผู้บริหารระดับต้น (นบต) ของกรมสรรพากร รุ่นที่ ๓๖ โดยศูนย์บริการวิชาการเป็นผู้ประสานงานจัดหลักสูตรต่อเนื่องมาเป็นรุ่นที่ ๓ สำหรับนักบริหารระดับต้น ( กิจกรรมรุ่นที่ ๑ และ ๒ คลิก)

 กิจกรรมที่ทีมงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เน้นตามความตั้งใจของกรมสรรพากร หรือ สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรม Action Learning

  

ภาพที่ ๑ บัตรคำ Best Practice สไตล์มอดินแดง คิดก่อนเขียน

 มีกิจกรรม BAR หรือ Before Action Review ตั้งแต่วันเริ่มต้นการสัมมนาตั้งแต่วันเริ่มต้น และมีกิจกรรมทั้ง DAR คือ During Action Review ตลอดระยะเวลา ๑๐ กว่าวัน ในวันนี้ท่านรองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ อาจารย์สุรเชษฐ์ มั่งมีศรี จะจัดให้มีกิจกรรม AAR หรือ After Action Review เพื่อทบทวนเป้าหมายเป็นครั้งสุดท้าย และมีการนำเสนอ

 

ภาพที่ ๒ กิจกรรม World Cafe ฉบับมอดินแดง ท่านกลางแสงเทียน ฝึก สติ และ สมาธิ

"สัญญาใจ ไฟปรารถนา หรือ Passion Plan" เพื่อนำกลับไปพัฒนาตามภาระหน้าที่ของแต่ละท่าน แต่ละหน่วยงานต่อไปครับ

 

ภาพที่ ๓ ฝึกกระบวนการ "สุนทรียสนทนา พาสุขใจ"

 ปิด คือ เปิด เปิดโลกกว้างไกล สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติของ ผู้บริหารระดับต้น กรมสรรพากร ช่วยจรรโลงสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อเป็นผู้ร่วมพัฒนาประเทศไทยต่อไป ครับ

JJ