บันทึกการสอบวิชากระทู้ธรรมในการสอบนักธรรมโท

ณัฐรดา
ข้อสอบวิชากระทู้ธรรมในการสอบนักธรรมโท พ.ศ. 2555

เมื่อวานนี้ (๓ ธ.ค. ๒๕๕๕) ไปสอบนักธรรมโทมาค่ะ ปัญหาในการสอบครั้งนี้ก็ยังเหมือนเดิมคือลายมือไม่สวย หวังว่ากรรมการจะมองข้ามไป

ในการสอบวิชากระทู้ธรรม ปีนี้พุทธภาษิตที่เป็นบทตั้งเป็นเรื่องของประโยชน์ (อัตถะ) ผู้เข้าสอบต้องนำพุทธภาษิตอีก ๒ พระคาถา มาเชื่อมต่อให้ถูกต้องตามแบบแผน จึงได้เห็นประโยชน์ของการเรียนภาษาบาลี และการฟังคำบรรยายจากCD ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) เพิ่มขึ้นค่ะ เพราะคำอธิบายบทในกระทู้ธรรม ส่วนใหญ่นำมาจากอรรถกถาที่อธิบายธรรมบทและจำมาจากธรรมบรรยายที่ได้ฟังมา

อันที่จริงอัตถะมี ๒ ชุด แต่เห็นว่าหากนำมาเขียนทั้ง ๒ ชุด ข้อเขียนจะยาวเกินไป จึงนำความหมายของอัตถะเพียงชุดเดียวมาอธิบาย ข้อเขียนที่ส่งไปจึงเป็นประมาณนี้ ผิดพลาดอย่างไร ขอคำชี้แนะด้วยค่ะ

.....................................................................

อติสีตํ อติอุณฺหํ อติสายมิทํ อหุ

อิติ วิสฺสฏฺฐกมฺมนฺเต อตฺถา อจฺเจนฺติ มาณเว.

ประโยชน์ทั้งหลายย่อมล่วงเลยคนผู้ทอดทิ้งการงาน

ด้วยอ้างว่าหนาวนัก ร้อนนัก เย็นนัก เสียแล้ว.

ณ บัดนี้ จักได้อธิบายพุทธภาษิต ดังที่ได้ลิขิตไว้ในเบื้องต้น เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาและปฏิบัติ แก่พุทธบริษัทเป็นลำดับสืบไป

คำว่า ประโยชน์ หมายถึงสิ่งที่ดี ที่เกื้อกูล (*)แยกได้เป็น ๒ คือ ทิฏฐธัมมิกัตถะ ประโยชน์ปัจจุบัน ประโยชน์ที่ตามองเห็น อันเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายแสวงหา คือ ลาภ ยศ ไมตรี การมีสุขภาพที่ดี การได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี และสัมปรายิกัตถะ ประโยชน์ภายหน้า ประโยชน์ที่เลยตาเห็น ซึ่งสามารถแยกออกเป็น ๒ ลักษณะได้อีกเช่นกัน คือ เลยตาเห็นเพราะเป็นคุณธรรมที่มีอยู่ในใจ ไม่สามารถมองเห็นด้วยตา และ และเลยตาเห็นเพราะยังไม่ปรากฏในปัจจุบัน แต่จะปรากฏในภายหน้า ในชาติภพหน้า เช่น ได้เกิดในสวรรค์ บรรลุนิพพาน สำหรับพระนิพพานนั้น บางทีแยกออกมาเป็นอีกประโยชน์ต่างหาก เป็นปรมัตถะ ประโยชน์สูงสุด สำหรับคำว่าทอดทิ้ง หมายถึงการปล่อยปละละเลย ไม่ทำในสิ่งที่ควรทำ ส่วนคำว่า การงาน หมายถึงสิ่งที่ทำเพื่อให้ชีวิตเป็นไป เช่น การเลี้ยงชีพ และสิ่งที่ทำเพื่อพัฒนาจิต ปัญญา เพื่อความสงบสุขของจิตและความก้าวหน้าของปัญญาอันจะพาให้พ้นไปจากวัฏฏะ หากบุคคลใดละเลยการงาน รักสบายโดยอ้างเหตุต่างๆขึ้นเพื่อไม่ทำงาน ปล่อยชีวิตให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ ก็จะไม่ได้รับประโยชน์ทั้งที่เป็นประโยชน์ปัจจุบันและที่เลยตาเห็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์เลยตาเห็นนั้นสำคัญมาก เพราะนอกจากจะทำให้บุคคลบรรลุประโยชน์ปัจจุบันโดยชอบธรรม ไม่เบียดเบียนผู้อื่นเพราะคุณธรรมที่มีอยู่ในใจแล้ว ยังทำให้สามารถพบความสุขสงบอย่างแท้จริงอันเป็นจุดสูงสุดของพุทธศาสนาได้ด้วย บุคคลจึงไม่ควรทอดทิ้งการงาน พึงรักษาประคับประคองตนให้ดี สมดังพุทธภาษิตที่มีมาในขุททกนิกาย ธรรมบท ว่า

อตฺตานญฺจ ปิยํ ชญฺญา รกฺเขยฺย สุรกฺขิตํ

ติณฺณํ อญฺญตรํ ยามํ ปฏิชคฺเคยฺย ปณฺฑิโต.

เมื่อรู้ว่าตนเป็นที่รัก ก็ควรรักษาตนโดยการรักษาที่ดี

บัณฑิตพึงประคับประคองตนอย่างน้อย ยามใดยามหนึ่งในสามยาม.

อธิบายว่า คำว่า รักษา คือ การสำรวมอินทรีย์ทั้งหลายไม่ให้หลงเพลินเพลินต่อสิ่งที่มายั่วยุ หรือที่ปรากฏตรงหน้า สำหรับคำว่า การรักษาที่ดี หมายถึง การฟังธรรม ไตร่ตรอง แล้วนำมาปฏิบัติ โดยดำเนินชีวิตคล้อยตามมรรคมีองค์ ๘ คำว่า ยาม หมายถึงวัยทั้ง ๓ ของบุคคล คือ วัยต้น วัยกลาง วัยปลาย ส่วนคำว่าประคับประคอง หมายถึงการดำเนินชีวิตเพื่อบรรลุประโยชน์ทั้งหลายโดยการ ทำทาน รักษาศีล เล่าเรียนปริยัติธรรม ทำงานเลี้ยงชีพ ปฏิบัติสมถะวิปัสสนา เพื่อรักษาจิตให้สงบแล้วใช้จิตที่สงบเป็นสมาธินั้นไปพิจารณาธรรมกระทั่งเห็นแจ้ง และนำความรู้ที่ได้ทั้งจากการศึกษาและจากที่เห็นแจ้งมาใช้ในชีวิต เพื่อให้บรรลุธรรมที่ยิ่งๆขึ้นไป คำว่า บัณฑิต หมายถึง ผู้ฉลาด รวมความว่า บุคคลล้วนรักตนด้วยกันทั้งนั้น เมื่อรู้ว่าตนเป็นที่รัก ก็ควรรักษาตนให้ดี ประคับประคองตนตามที่ได้กล่าวแล้วไว้ให้ได้อย่างน้อยก็ช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต เพื่อให้สามารถพบความสุขที่แท้จริง ไม่ถูกทอดทิ้งไว้ในวัฏฏะ ในวงจรแห่งทุกข์ สมดังพุทธภาษิตที่มีมาในขุทกนิกาย ธรรมบท ว่า

อปฺปมตฺโต ปมตฺเตสุ สุตฺเตสุ พหุชาคโร

อพลสฺสํว สีฆสฺโส หิตฺวา ยาติ สุเมธโส.

ผู้มีปัญญา ตื่นอยู่โดยมาก ย่อมทิ้งผู้ประมาทและหลับอยู่ไป

เหมือนม้ามีกำลังทิ้งม้าหมดแรงไว้ ฉะนั้น.

ผู้มีปัญญา คือ ผู้ที่รู้อริสัจ ๔ อย่างถูกต้อง ครบถ้วนด้วยญาณทั้ง ๓ คือ สัจญาณ รู้ความหมาย กิจญาณ รู้หน้าที่ที่มีต่ออริยสัจแต่ละข้อ กตญาณ รู้กิจในอริยสัจที่ตนทำแล้วหรือยังไม่ได้ทำ คำว่า ตื่นอยู่โดยมาก หมายถึงทั้งการตื่นทางร่างกาย ไม่เห็นแก่นอน ขยันหมั่นเพียรในการงาน และการตื่นทางจิตปัญญา คือ คอยระวังจิตไม่ให้หลงใหลในกามคุณ (**)คำว่า ผู้ประมาท หมายถึงผู้ที่เลินเล่อเผลอสติ ไม่เพียรกำหนดรู้ธรรมต่างๆเพื่อนำมาพิจารณาอันจะส่งผลให้เกิดการละคลายกิเลส และยังกุศลธรรมให้เกิดและเจริญยิ่งๆขึ้นไป ผู้ที่มีปัญญา รู้อริยสัจ ๔ อย่างถูกต้อง ปฏิบัติหน้าที่ที่มีต่ออริยสัจด้วยความเพียร จึงสามารถบรรลุประโยชน์ต่างๆได้ ทิ้งผู้ที่ประมาทไว้เบื้องหลัง เหมือนม้าฝีเท้าจัดทิ้งม้าที่หมดแรงไว้ไปไกลนั่นเอง

สรุปความว่า บุคคลควรทำงานของตนด้วยความเพียร ไม่ทอดทิ้งธุระ เพื่อรักษาตน ประคับประคองตนไว้ให้ได้ประโยชน์จากการมีชีวิตในทุกๆด้าน จนสามารถพาตนพ้นไปจากวัฏฏะได้ ไม่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง สมดังพุทธภาษิตอันเป็นนิกเขปบทนั้นว่า

อติสีตํ อติอุณฺหํ อติสายมิทํ อหุ

อิติ วิสฺสฏฺฐกมฺมนฺเต อตฺถา อจฺเจนฺติ มาณเว.

ประโยชน์ทั้งหลายย่อมล่วงเลยคนผู้ทอดทิ้งการงาน

ด้วยอ้างว่าหนาวนัก ร้อนนัก เย็นนัก เสียแล้ว.

มีนัยตามที่พรรณนามา โดยประการฉะนี้

...............................................................

* ประโยชน์ (อัตถะ)อันที่จริงแปลว่า ความเจริญ ความมุ่งหมาย ความมี ความเป็น ส่วนอีกคำคือปโยชนแปลว่า ประโยชน์,การใช้,การประกอบ,การนำไปใช้, การลงมือปฏิบัติ, การประกอบกิจ, การแต่งตั้ง, การกำหนด, การสั่งการ,จุดมุ่งหมาย (พจนานุกรม บาลี-ไทย)

ดังนั้น จุดนี้จึงเขียนผิดไป

*อันที่จริงควรอธิบายถึงความหมายที่แท้จริงคือ ผู้ที่มีอุปธิสิ้นแล้ว แต่ในที่นี้อธิบายด้วยความหมายที่เราใช้กันอยู่ทั่วไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศิลป์ - ธรรม

คำสำคัญ (Tags)#กระทู้ธรรม#อัตถะ#ธรรมศึกษาชั้นโท#นักธรรมโท 2555#สอบนักธรรมโท#สอบนักธรรมโท พ.ศ.2555#วิชากระทู้ธรรม#นักธรรมชั้นโท#เรียงความแก้กระทู้ธรรมชั้นโท#กระทู้ธรรมศึกษาชั้นโท#กระทู้ธรรมนักธรรมโท#ธรรมศึกษาชั้นโท 2555#อตฺถ

หมายเลขบันทึก: 510894, เขียน: 04 Dec 2012 @ 09:10 (), แก้ไข: 03 Oct 2013 @ 09:39 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, ดอกไม้: 12, ความเห็น: 11, อ่าน: คลิก


ความเห็น (11)

เขียนเมื่อ 

หรือผมจะตั้งเป้าไว้ จบตรี อีกรอบดีกว่ามั้ย พี่ณัฐรดา Ico128   :):)

เขียนเมื่อ 

มาอ่านศึกษาไปด้วยค่ะพี่ตุ๊กตา

 

นั่งคิดและพยายามนึกทบทวนถึงสมัยเป็นเด็ก ตอนนี้ยังนึกไม่ออก ต้องรออีกหน่อย

จำได้แต่ว่า เป็นคนชอบการเขียนเรียงความกระทู้ธรรมมากค่ะ

ได้รางวัลด้วยค่ะในสมัยนั้น

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ อ.Ico48 มากค่ะ มาเยี่ยมกัน

น้องหมอ Ico48 คะ วันที่สอบเด็กๆมาสอบเยอะมากค่ะ เห็นว่าประมาณพันกว่าคน

ที่แก่ๆแล้วเพิ่งไปสอบ มีอยู่จำนวนสิบเองค่ะ 

(จำเป็นต้องสอบค่ะ เพราะในการสอบภาษาบาลีกำหนดว่าต้องสอบผ่านนักธรรม โดยสอบผ่านธรรมศึกษาตรี หรือ นักธรรมตรี จึงจะสามารถสอบ บ.ศ. ๑-๓ หรือ ป.ธ. ๑-๓ ได้ ผ่านนักธรรมโท จึงจะสามารถสอบ ป.ธ. ๔-๖ ได้ และ ผ่านนักธรรมเอก จึงจะสามารถสอบ ป.ธ.๗ -๙ ได้ ค่ะ )

 

เขียนเมื่อ 

ค่ะพี่ตุ๊กตา

กำลังแปลกใจตัวเองว่าทำไมสมัยนั้นสอบผ่านมาทั้งนักธรรมตรีและโทได้ไม่ยาก

นักธรรมเอกก็น่าจะผ่านนะคะถ้าสอบให้ครบ กำลังสอบแล้วเห็นการทุจริตระหว่างสอบจึงยกมือประท้วงการสอบ กลับกลายเป็นว่าไม่ได้รับการสนใจ จึงประท้วงโดยการ walk out ออกจากสนามสอบ พาเพื่อนร่วมชั้นออกมาด้วยทั้งหมด อาจารย์ที่สอนแทบเป็นลม  

เฮ้อ มาหวนคิดแล้วรู้สึกแปลก ๆ ไม่แน่ใจตัวเองว่า ควรทำตัวแบบไหนในตอนนั้น ทำถูกหรือผิด

ที่แน่ ๆ เสียดายโอกาสในสมัยนั้นค่ะ 

เขียนเมื่อ 

สาธุ สาธุ ครับ

เขียนเมื่อ 

วาว น้องหมอ Ico48 ไม่ต้องแปลกใจเลยค่ะ เชื่อว่าถ้าใช้เลขที่ใบประกาศนักธรรมโทที่ได้มาแล้ว ไปลงชื่อขอเข้าสอบกับวัดที่มีการสอนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ก็ผ่านนักธรรมเอกได้โดยไม่ยาก

ส่วนใหญ่ทางวัดจะเปิดรับสมัครประมาณเดือน พ.ค. ของทุกปีค่ะ


ขอบคุณ อ. หมอ Ico48 ด้วยค่ะ แวะมาเยี่ยมกัน (ชอบภาพโลโก้จังค่ะ)

เขียนเมื่อ 

มาเชียร์การสอบของพี่ ผมสอบนักธรรมเอกได้นานแล้ว ไม่ได้ใช้สนิมขึ้นเลยครับ

อภิมงคล ลองศรี
IP: xxx.143.136.218
เขียนเมื่อ 

 จากประสบการณ์ การสอบสมัยก่อน นั้นยากมาก เพราะเป็นข้อเขียนทั้งหมด  ทุกวันนี้ง่าย มีแบบเลือกตอบและที่สำคัญที่สุดไม่ควรมี  แต่มีมากที่สุดก็คือทุจจริตในการสอบ  ทั้งที่นักเรียนจงใจและท่านกรรมการคุมสอบจงใจ จนตัวเองทนไม่ได้ ต้องขออย่าให้เป็นกรรมการคุมสอบด้วย อาย  ครับ  เหมือนเกิดขึ้นในวงการสอบของระบบการศึกษานอกโรงเรียน(กศน.)ในปัจจุบัน  จึงหาคุณภาพได้น้อย จบออกมาแล้วไม่สามารถนำความรู้ไปใช้ได้ เพราะไม่มีความรู้ให้ใช้

ใครมีบารมีมาก ช่วยสอดส่องเรื่องนี้ด้วย

เขียนเมื่อ 

มีความสุขใจกับบันทึกนี้  ชวนคิดถึงตัวเองในวัยเยาว์  ชอบวัดชอบวา  สอบธรรมะ /พุทธศาสนาได้เต็มตลอด จนครูเรียกพบนึกว่าลอก/โกงข้อสอบ...

โดยเฉพาะสอบข้อเขียนนั้น จะชอบมากเลยครับ -

เขียนเมื่อ 

ถ้าสมัครสอบสมัยนี้ สอบไม่ผ่านแน่นอนค่ะ สมองขึ้นสนิมและใจไม่ใสพอจะพาให้สอบผ่านค่ะพี่ตุ๊กตา

พี่ครับเขียนไงอ่า
IP: xxx.96.55.183
เขียนเมื่อ 

fhfgc