วันที่ 11 กันยายน 2549 ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก โดยคณะผู้ประเมินมือหนึ่งของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  จังหวัดกำแพงเพชร

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิสมัย พูนผล และ อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์ บุมี