บันทึกแรกนี้อยากนำเสนอประเภทของการเยี่ยมบ้าน เพราะนอกจากจะจำแนกประเภทแล้ว ยังช่วยบอกด้วยว่า ผู้ป่วยกลุ่มใดที่ต้องการการดูแลที่บ้านด้วย การแบ่งประเภทที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันแบ่งตาม Am Fam Physician 1999;60:1481-8หากเจ้าหน้าที่ ที่ไปให้การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน มีการจำแนกประเภทของการเยี่ยมบ้าน จะช่วยให้รายงานประจำปีมีข้อมูลในเชิงคุณภาพมากขึ้น มากไปกว่าการรายงานจำนวนครั้งที่ออกไปเยี่ยมอย่างเดียว

1 เยี่ยมบ้านคนป่วย (Illness home visits)แบ่งเป็นสามประเภทคือ ป่วยฉุกเฉิน ป่วยเฉียบพลัน และป่วยเรื้อรัง

2 เยี่ยมบ้านคนป่วยระยะสุดท้าย (End of life home visits)เพื่อดูแลความเจ็บป่วยก่อนตาย การประกาศการตาย(หรือการยืนยันการเสียชีวิต) และดูแลญาติภายหลังการตาย

3 เยี่ยมบ้านเพื่อประเมิน (Assessment home visits)ในรายที่ต้องใช้ยาหลายชนิดหรือการรักษาที่ซับซ้อน ในรายที่มาใช้บริการการรักษาเกินความจำเป็น ในรายที่มารับบริการลำบากเช่น พิการ ถูกสังคมรังเกียจ ถูกทอดทิ้ง ติดยา ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เป็นต้น

4 เยี่ยมบ้านเพื่อติดตามผู้ป่วยภายหลังออกจากโรงพยาบาล (Hospitalization follow-up home visits)เช่น ในรายที่เพิ่งคลอดบุตร ในรายที่หลังการผ่าตัดหรืออุบัติเหตุ