• ห้องสมุดโรงเรียนจ่านกร้องกับการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านให้เป็นนิสัยประจำชาติ”
  •  
  • ห้องสมุดโรงเรียนจ่านกร้อง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อให้เป็นกลไกขับเคลื่อนการส่งเสริมการอ่านให้เป็นรูปธรรม  กิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน

    
  • ในภาคเรียนที่ 2  ห้องสมุดโรงเรียนจ่านกร้อง ได้จัดกิจกรรมเพิ่มขึ้นอีกหลายกิจกรรม ที่คาดว่าจะสามารถดึงดูดความสนใจ  ให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกอยากอ่านได้ ความคาดหวังที่จะเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านให้เป็นนิสัยประจำชาติ

    
  • เริ่มตั้งแต่การสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมการอ่าน

  • เพื่อพัฒนาปัจจัยต่าง ๆที่สนับสนุนและส่งเสริมการอ่าน ได้แก่ แหล่งเรียนรู้การอ่านสื่อประเภทต่าง ๆ
   ทั้งที่เป็นสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิคส์ การจัดมุมต่างๆภายในห้องสมุด  การจัดมุมแนะนำหนังสือ นิตยสาร วารสาร ใหม่  การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ และแม้แต่กิจกรรมภายในห้องเรียน
  •