สรุปการประชุมเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย วันที 15 กันยายน 2549 เรานัดประชุมกันเวลา 13.00 น.ที่อาคาร สกว.ชั้น 14 มีผู้ร่วมประชุมจำนวน 13คน ม.สงขลานครินทร์  ท่านรองฯพิชิต    เรืองแสงวัฒนา และดิฉัน ม.ขอนแก่น รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำและ รศ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูนศิริ ม.มหิดล รศ.วีระพงศ์ ปรัชญานุสิทธิ์  รศ.อนุชาติ  พวงสำลี และ รศ.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ม.วลัยลักษณ์ มีผู้แทนจากงานประสานงาน ม.วลัยลักษณ์ ม.นเรศวร อ.สมลักษณ์ วงศ์สมาโนช และคุณตูน (เจนจิต รังคะอุไร) มีอีกสองท่านเข้าร่วมประชุมในช่วงต้นในนามชุมชน KFC(oP) คือคุณหมอนนทลี คุณศรีวิภา  และมีคุณธวัช หมัดเต๊ะ จาก สคส.ร่วมประชุมด้วย
       จากการประชุม สรุปสาระได้ว่า เครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานมหกรรมโดยจัดห้องย่อย ในวันที่ 1 ธค. 1 วัน แบ่งเป็น สองช่วงคือ
ช่วงเช้า  ร่วมเสวนาประเด็น "How to KM ในมหาวิทยาลัย"
บ่ายเปิดเป็นคลินิคเรียนรู้"การจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยกรณีศึกษา 7 สถาบัน" โดยตั้งเป็นคิลนิคในห้องเดียวกัน ( 2 ชม.)  ร่วมแลกเปลี่ยน ซักถามประสบการณ์การขับเคลื่อนการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัย ท่ามกลางบริบทที่แตกต่าง 
นอกจากนั้นจะมีบูธนิทรรศการ ภาพรวมเครือข่ายแสดงตลอดงาน จาการประชุมในวันนั้นดิฉันคิดว่าก็ดีเหมือนกันที่เหลืออีกหนึ่งวันเราจะมีเวลาได้เรียนรู้ห้องอื่นๆ 

       กลับมาทำงานเช้าวันจันทร์(วันนี้) ดิฉันได้รับสำเนาอีเมลจากท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ พานิช  ด้วยความรัก(ดิฉันสัมผัสได้จากภาษาที่ท่านใช้ในการเขียนอีเมล) ท่านให้ความเห็นเพิ่มเติมไว้ว่า "ประเด็นที่นำเสนอควรมี theme ร่วมสำหรับเครือข่าย UKM" เพื่อให้เข้ากับ theme ของมหกรรมจัดการความรู้ครั้งนี้ ที่เชิญผู้แทนหน่วยงานกลุ่มคน ที่ทำการจัดการความรู้ประสบความสำเร็จน่าชื่นชม มา แลกเปลี่ยนเรียนรู้(ประสบการณ์ &ผลการทำ KM)  เวทีของ UKM จึงต้องสอดคล้องกับแนวของมหกรรมครั้งนี้ ควรเป็น  selection by best practice  ตามแนว theme ใหญ่ของงาน  

         ดิฉันจึงนำรายละเอียดการพูดคุย และความเห็นเพิ่มเติมที่ได้รับมาแจ้งไว้ ณ ที่นี้สำหรับ ประเด็น theme ของ UKM ที่ต้องปรับให้ไปด้วยกันเครือข่ายคงต้องหารือรายละเอียดกันทางอีเมลอีกครั้ง  สัปดาห์หน้าค่ะ ระยะนี้ ท่านรองฯ พิชิต ของเราติดไปราชการต่างประเทศ กลับวันจันทร์ที่ 25 กันยายน นี้ ดิฉันจะแจ้งมาให้ทราบอีกครั้งค่ะ 
ขอพลังแห่งการจัดการความรู้จงสถิตย์...ในใจทุกท่านตลอดไป