การจัดทำเวทีประชาคมแต่ละครั้ง เราได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐไม่เต็มที่เท่าที่ควร ในการลงไปจัดทำเวทีแต่ละครั้ง  หน่วยงานอื่นเขามีงานที่เขากำลังทำอยู่  เวลาว่างจึงไม่ค่อยได้ตรงกัน  บางหน่วยงานเขาก็ทำ Km เหมือนกันกับเรา  แต่ทำไมเนื้อหาที่ทำก็ไม่ค่อยเหมือนกัน หรือจะเหมือนกันก็ไม่แน่ใจ  แต่น่าจะนำมาบูรณาการเข้าด้วยกัน  แล้วเดินไปพร้อมกัน ไม่ดีกว่าหรือ