Panda Life at MSU

  • ยืนมองภาพท้องฟ้าที่แปรปรวนของวันนี้ ตอน พลบค่ำ ของวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน
  • ชีวิตของคนหนึ่งคน ในกระแสของการเปลี่ยนแปลง
  • ความแน่นอน คือ ความไม่แน่นอน