ตัวอย่าง ความคุ้มในการการจ่ายเงินสมทบ ของผู้ประกันตนในกรณีได้รับบำนาญ

ตัวอย่างการคิดบำนาญชราภาพ

นาย . พนักงานมหาวิทยาลัย เงินเดือน 15,000 บาท

รับบำนาญ 20 % ของ 15,000 บาท คือ 3,000 บาท ต่อเดือน

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

จ่ายเงินสมทบ 180 เดือนได้รับเงิน บำนาญฯ

= ร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ย

60 เดือนสุดท้าย

จ่ายเงินสมทบเกิน 180 เดือน

ปรับเพิ่มอีกร้อยละ 1 ต่อระยะ

เวลาจ่ายเงินสมทบทุก 12 เดือน

- อายุ 55 ปี และออกจากงาน

- จ่ายเงินสมทบตั้งแต่180เดือนขึ้นไป

- ได้รับเงินรายเดือนตลอดชีวิต