มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจับมือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ (CU-TEP)

จาการเปิดเผยของ ผศ.วชิระ วิชชุวรนันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ-กำแพงเพชร ว่า เมื่อเร็วๆ นี้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีลงนามความร่วมมือกับศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศ.ดร.กาญจนา ปราบพาล กรรมการผู้อำนวยการ- ศูนย์ทดสอบทางวิชาการ ในการจัดทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ CU-TEP ให้กับบุคลทั่วไปทุกระดับในเขตภาคเหนือให้มีพัฒนาการที่สูงขึ้น ซึ่งนับว่าเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งแรกที่ได้มีการร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดังกล่าว

ผศ.วชิระ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับข้อสอบ CU-TEP นั้น เป็นข้อสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสร้างขึ้นโดยเทียบคะแนนกับข้อสอบมาตรฐานสากลที่มีการทดสอบทักษะด้านการฟัง การอ่าน และการเขียน เพื่อเป็นการวัดระดับความรู้และทักษะภาษาอังกฤษในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ

…………………………………………………….

8