แผนการจัดการเรียนรู้ควรมีการรายงานการใช้แผนทุกหน่วยการเรียนรู้ การบอกประสิทธิภาพมาจากคะแนนการฝึกปฏิบัติกับคะแนนการสอบหลังเรียนโดยนำค่าร้อยละไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ตั้งไว้