ตัวอย่างเอกสารหลักฐานในการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR กศน. อำเภอรัษฎา

SAR กศน.อำเภอรัษฎาหลักฐานเอกสารครอบคลุมตัวบ่งชี้

ตัวอย่างของอำเภอรัษฎา/แยกเอกสารหลักฐานตามรายตัวบ่งชี/ชัดเจนขออนุญาตนามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะจ๊ะ

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

สถานศึกษากำหนดเป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐานที่ ๑ ไว้ที่น้ำหนักคะแนน  26.26 ระดับคุณภาพระดับดี  ซึ่งสถานศึกษาได้ประเมินตนเองในมาตรฐานที่ ๑ ดังนี้

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

              
  

ตัวบ่งชี้

  
  

น้ำหนัก(คะแนน)

  
  

ระดับคุณภาพ

  
  

คะแนนที่ได้

  
  

ระดับคุณภาพ

  

ตัวบ่งชี้ ๑.1   ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

3

2.52

ดี

ตัวบ่งชี้ 1.๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

3

2.69

ดี

ตัวบ่งชี้ 1.๓   เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

3

2.47

ดี

ตัวบ่งชี้ 1.๔ ผู้เรียน   คิดเป็น/ทำเป็น

3

2.51

ดี

ตัวบ่งชี้ 1.๕   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

10

5.57

ควรปรับปรุง

การศึกษาต่อเนื่อง

 

 

 

ตัวบ่งชี้ 1.๖   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง

5

4.25

ดี

ตัวบ่งชี้ 1.๗ ผู้เรียนมีงานทำหรือมีรายได้เสริม   มีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

5

3.78

ดี

การศึกษาตามอัธยาศัย

 

 

 

ตัวบ่งชี้ 1.๘    ความพึงพอใจต่อการให้บริการการศึกษาตามอัธยาศัย

3

2.43

ดี

ภาพรวมมาตรฐานที่ ๑

35

26.26

ดี

          ผลการประเมินตนเองดังกล่าว เกิดจากความตระหนักและความพยายามในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา ดังต่อไปนี้

 

ข้อมูลความตระหนัก

          สถานศึกษาได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยระบุไว้แผนปฏิบัติการประจำปี    ให้แต่ละ กศน.ตำบล จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองมีความรู้และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต   โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

ข้อมูลความพยายาม

1. สถานศึกษาได้จัดโครงการปรับพื้นฐานรายวิชาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย  เพื่อเพิ่มพูนให้ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น

2. สถานศึกษาได้จัดโครงการธรรมะร้อยดวงใจ  เยาวชนไทย  ทำดี  ถวายพ่อหลวง เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่ดี

3. สถานศึกษาได้จัดโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

 

ข้อมูลความตระหนัก

          สถานศึกษาได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยระบุไว้แผนปฏิบัติการประจำปี    ให้แต่ละ กศน.ตำบล จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองมีความรู้และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต   โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสอดแทรกการพัฒนาอาชีพ

 

หลักฐานการประกอบการดำเนินงาน

     ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๑  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

- แผนปฏิบัติงานประจำปี/ โครงการ/ กิจกรรม

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและการมอบหมายภารกิจให้ผู้รับผิดชอบ    

- บันทึกรายงานการประชุมของสถานศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

- สมุดบันทึกการตรวจสุขภาพของผู้เรียน/บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือบัตรประกันสังคมหรือบัตรประกันตน

- ข้อมูลผลการตรวจสอบหาสารเสพติดจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้

- รายงานผลการปฏิบัติงาน/การประเมินโครงการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

- เอกสารหลักฐานจากกิจกรรม กพช.ของผู้เรียน

- แฟ้มสะสมงานของครู/ผู้เรียน

- สรุปภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆที่ดำเนินการ

     ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

- แผนปฏิบัติงานประจำปี/ โครงการ/ กิจกรรม

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและการมอบหมายภารกิจให้ผู้รับผิดชอบ    

- บันทึกรายงานการประชุมของสถานศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

- รายงานผลการปฏิบัติงาน/การประเมินโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

- เอกสารหลักฐานจากกิจกรรม กพช.ของผู้เรียน

- แฟ้มสะสมงานของครู/ผู้เรียน

          - สรุปภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆที่ดำเนินการ

- แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์

 

 

     ตัวบ่งชี่ที่ ๑.๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

-บันทึกจำนวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสารถด้านการคิดและการประเมินความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

-แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู และการมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง

-สมุดบันทึกการเรียนรู้ของผู้เรียน

-บัตรสมาชิกของแหล่งเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นสมาชิกโดยดูจากข้อมูลการใช้บริการของผู้เรียน

-ผลงานของผู้เรียน

-แฟ้มสะสมงานของครู/ผู้เรียน ฯลฯ

     ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น

-บันทึกจำนวนผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสารถด้านการคิดและการประเมินความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

-แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู และการมอบหมายงานที่เกี่ยวข้อง

-สมุดบันทึกการเรียนรู้ของผู้เรียน

-ผลงานของผู้เรียน

-แฟ้มสะสมงานของครู/ผู้เรียน

- ภาพกิจกรรมต่างๆ

ฯลฯ

     ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

- บันทึกรายงานการประชุม

- โปรแกรมงานทะเบียนนักศึกษา

- ผลการการสอบปลายภาคเรียน

- ผลการเปรียบเทียบค่าร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

     ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/วิทยากร/ผู้รับผิดชอบ

- บันทึกรายงานการประชุม

- หลักสูตร /โปรแกรมการเรียนของครู/วิทยากร/ผู้สอน

- ทะเบียนผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง

- แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้/โครงการ

- บันทึกผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผน

- สรุปผลการวัดผลประเมินผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร/โครงการ

- สรุปผลการจบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง

    ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๗  ผู้เรียนมีงานทำหรือมีรายได้เสริม มีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และ

                       มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

- บันทึกรายงานการประชุม

- หลักสูตร/กิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีอาชีพหรือการสร้างรายได้เสริมของสถานศึกษา

- ทะเบียนผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง

- ระบบและเครื่องมือติดตามผลผู้เรียน

- เอกสาร หลักฐาน  ผลงานของผู้เรียนเชิงประจักษ์ที่แสดงถึงการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

 

    ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๘  ความพึงพอใจต่อการให้บริการการศึกษาตามอัธยาศัย

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

- บันทึกรายงานการประชุม

- แผนการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย/โครงการที่เกี่ยวข้อง

- รายงานผลการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย/โครงการที่เกี่ยวข้อง

- รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

- แบบรายงานการแสดงความคิดเห็น

- ภาพถ่ายกิจกรรม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศน.ศรีตรัง

คำสำคัญ (Tags)#รัษฎา#SAR ปี 55

หมายเลขบันทึก: 504928, เขียน: 08 Oct 2012 @ 15:33 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 2, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (0)