ได้มีโอกาส เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ ๓ ของคุรุสภา เมื่อ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๙ ที่อาคารหอประชุม คุรุสภา รับฟังการบรรยายพิเศษในเรื่องต่างๆ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากผู้เข้าร่วมประชุมด้วยกันแล้ว   พบว่าเอกสารที่แจกมีบทความ เรื่องครูกับงานวิจัย โดย ดร. สมศักดิ์  ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการคุรุสภา ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนครูทุกท่าน  จึงนำมาฝาก ลองศึกษาดูนะคะ     http://gotoknow.org/file/chuanpis/File0001.pdf   ในเครื่องคอมพิวเตอร์จะต้องลงโปรแกรม  Acrobat Reader  จึงจะอ่านได้ค่ะ