ชุมนุมทอผ้าไหม ปีการศึกษา 2548 มีจำนวน 20 คน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมชุมนุมกับครูที่ปรึกษา ผลปรากฎว่า นักเรียนมีทักษะการประกอบอาชีพและมีรายได้ระหว่างเรียน โดยมีครูเป็นผู้วางแผนลงทุนให้นักเรียนประกอบกิจกรรม นักเรียนจะช่วยกันทอผ้าไหม แล้วมีการจ่ายค่าทอผ้าให้ โดยถ้าเป็นผ้าสไบจะได้ค่าทอผืนละ 200 บาท และถ้าเป็นผ้าถุงจะได้ค่าทอผืนละ 600 บาท นักเรียนจะใช้เวลาหลังเลิกเรียนและวันหยุดทอผ้า หลังจากการดำเนินกิจกรรมแล้วพบว่า นักเรียนในชุมนุมมีรายได้ระหว่างเรียนกันทุกคนและมีทักษะในการประกอบอาชีพมากขึ้น