เราจะมั่นใจในประสิทธิภาพและคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่เราสร้างขึ้นได้อย่างไร

นพรัตน์
รู้ได้อย่างไรว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพ

การที่เราจะดูว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่เราสร้างขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพและคุณภาพหรือไม่นั้น  เราต้องดูก่อนว่า เรามีการสร้างที่มีขั้นตอน  และกระบวนการที่มีคุณภาพหรือไม่ 
         * เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการวิเคราะห์ ซึ่งจะต้อง วิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์เนื้อหา  วิเคราะห์ผู้เรียน  แล้วจึงเลือกเนื้อหา ให้เหมาะสมกับผู้เรียน  จากนั้นก็เลิอกและออกแบบสื่อให้เหมาะสมกับเนื้อหา และจุดประสงค์ของเนื้อหา   และต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาพิจาณาความสอดคล้อง  

         * แบบทดสอบต้องให้ผู้เชี่ยวชาญหาค่า  IOC  และหาค่าความยากง่าย
         *จากนั้นก็ลงมือสร้างและพัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน     ซึ่งในขั้นตอนนี้จะต้องมีการหาประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้พิจารณา  โดยมีการกำหนดเกณฑ์ เช่น  80/80 
          ซึ่งขั้นตอนการหาประสิทธิภาพนั้นจะต้องมีการทดลองเป็นขั้น ๆ ได้แก่
          1. ทดลองหนึ่งต่อหนึ่ง  โดยใช้นักเรียนระดับเดียวกัน เก่ง ปานกลาง อ่อน  อย่างละ  1  คน
          2.   ทดลองกลุ่มเล็ก  โดยใช้เด็กเก่ง ปานกลาง อ่อน  กลุ่มละ 3 - 10 คน
          3.  ทดลองภาคสนาม  โดยนำไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
           *  หากต้องการวัดความคงทนในการจำของนักเรียนก็ทำได้โดยการใช้แบบทดสอบฉบับเดิม ให้นักเรียนทำหลังจากเรียนผ่านไป  2 สัปดาห์

             เมื่อเรามีกระบวนการสร้างและพัฒนาสื่อของเราอย่างเป็นกระบวนการตามขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพแล้วนั้น  เราก็มั่นใจได้ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่เราสร้างขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพและคุณภาพอย่างแน่นอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นพรัตน์ นาคจรุง

คำสำคัญ (Tags)#คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

หมายเลขบันทึก: 50376, เขียน: 16 Sep 2006 @ 15:42 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:55 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีคุณนพรัตน์

ดีครับวันหลังจากนี้จะเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและฯลฯ