• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

การวิเคราะห์ผู้เรียนระดับรายบุคคล

  การวิเคราะห์ผู้เรียนควรมีการวิเคราะห์อย่างน้อย 10 ด้าน  

             การวิเคราะห์ผู้เรียนระดับรายบุคคลที่ครูผู้สอนควรนำไปใช้ ควรประกอบด้วยข้อมุล 10 ด้าน คือ

               1. ด้านร่างกาย                2. ด้านจิตใจ อารมณ์                

               3. ด้านสังคม                   4. ด้านสติปัญญา

               5. ความสามารถพิเศษ    6. ผลการเรียนที่ผ่านมา

               7. แรงจุงใจใฝ่สัมฤทธิ์     8. ความสนใจในการเรียน

               9. ค่านิยม                       10. ปัญหาส่วนตัว

              จากการนำข้อมุลดังกล่าวไปวิเคราะห์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ 41101  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549  พบว่า นักเรียนมีปัญหาด้านสังคม 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.14 ของนักเรียนทั้งหมด ส่วนด้านอื่นๆปกติ ได้ใช้วิธีการดูแลอย่างใกล้ชิด ผลปรากฏว่า นักเรียนมีพฤติกรรมด้านสังคมดีขึ้น 1  คน 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  หมายเลขบันทึก: 50375
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ความเห็น: 1
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

แบบวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล