ดิฉันทราบจากประธานบริหารความเสี่ยงว่ารายงานเราลดลงอย่างมากๆหลังจากผ่านHA

ทางแก้ที่ดิฉันจะเสนอว่าเราน่าจะบันทึกเป็นรายงานความดีคู่ไปกับความเสี่ยงและมีรางวัลให้ผู้รายงานน่าจะทำให้รายงานมากขึ้นนะคะ   ดิฉันจะรวบรวมรายงานความดีเป็นเล่มแจกเจ้าหน้าที่ทั้งหมดและนำมาประกวดกันโดยความดีนั้นถ้าเกิดความเสี่ยงมาก่อนและมีการแก้ไขน่าจะได้รางวัลค่ะ