การพัฒนาต่อเนื่องและยั่งยืน

พันธกิจของคุรุสภาในการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

องค์กรวิชาชีพทางการศึกษา
หากกล่าวถึงองค์กรวิชาชีพทางการศึกษาที่มีบทบาท
อำนาจ หน้าที่ตามกฎหมายในการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพ
การออกใบอนุญาตการต่อใบอนุญาต และการเพิกถอน
ใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา นั่นคือ
"สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา" หรือที่เรียกชื่อสั้นๆว่า
"คุรุสภา" ได้ดำเนินการออกใบอนุญาตให้กับครู
และผู้บริหารการศึกษา รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษา
เรียบร้อยแล้ว โดยมีหนังสือรับรองสิทธิ์ออกให้
และขณะนี้กำลังดำเนินการจัดพิมพ์ใบอนุญาต (ฉบับจริง)
พร้อมบัตรพกพาขนาดเท่าบัตรATM จะส่งไปให้
ที่หน่วยงานของท่าน

บทบาทการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพควบคุม
เมื่อคุรุสภาได้ออกใบอนุญาตให้แล้ว  ขั้นต่อไปนับจากนี้
จะมีการสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาต
มีการพัฒนาตนเองให้เป็น "มืออาชีพ" ให้ได้มาตรฐาน
ตามที่คุรุสภากำหนด กล่าวคือ
    - มาตรฐานด้านความรู้ (ต้องจบ ป.ตรีทางการศึกษา)
    - มาตรฐานการปฏิบัติงาน (ต้องผ่านการประเมินผลงาน
      ด้านการจัดการเรียนการสอน หรือการบริหารงาน)
      และมีฝีมือสูงขึ้น (ระดับชำนาญการ  ชำนาญการพิเศษ
      เชี่ยวชาญ  เชี่ยวชาญพิเศษ)
    - มาตรฐานการปฏิบัติตน  ต้องผ่านการประเมินด้าน
      คุณธรรมจริยธรรม  จรรยาบรรณทั้ง 9 ข้อ

มีคำถามว่าจะให้ใครประเมินและพัฒนา
    - ตอบได้ว่า คุรุสภากำลังดำเนินการสร้าง "เครือข่าย"
ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัยของรัฐ/เอกชน
ที่เปิดสอนหลักสูตรด้านการศึกษา และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั้ง 41 แห่งทั่วประเทศ


กลุ่มเป้าหมายการพัฒนา
ผู้ที่จะได้รับการประเมินและพัฒนาแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
       1) ครูผู้สอน
       2) ผู้บริหารสถานศึกษา
       3) ผู้บริหารการศึกษา
       4) บุคลากรทางการศึกษาอื่น (ศึกษานิเทศก์)

คุณภาพการศึกษาของเด็กและเยาวชนคือคำตอบสุดท้าย
สิ่งที่สังคมตั้งความหวังและองค์กรวิชาชีพทางการศึกษา
พยายามจะไปให้ถึงคือ "การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน"
โดยตั้งสมมติฐานว่า

ถ้าได้"ครูมืออาชีพ" มาทำหน้าที่ฝึก อบรม สั่งสอน
และจัดการเรียนรู้ที่ดี ที่เหมาะสมให้กับผู้เรียน
เชื่อมั่นว่าผู้เรียนต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างแน่นอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ครูกรุงเก่าความเห็น (0)