การพัฒนาต่อเนื่องและยั่งยืน

พันธกิจของคุรุสภาในการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

องค์กรวิชาชีพทางการศึกษา
หากกล่าวถึงองค์กรวิชาชีพทางการศึกษาที่มีบทบาท อำนาจ หน้าที่
ตามกฎหมายในการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพ การออกใบอนุญาต
การต่อใบอนุญาต และการเพิกถอนใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา นั่นคือ "สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา" หรือที่
เรียกชื่อสั้นๆว่า "คุรุสภา" ได้ดำเนินการออกใบอนุญาตให้กับครู
และผู้บริหารการศึกษา รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษา เรียบร้อยแล้ว
โดยมีหนังสือรับรองสิทธิ์ออกให้และขณะนี้กำลังดำเนินการจัดพิมพ์
ใบอนุญาต (ฉบับจริง) พร้อมบัตรพกพาขนาดเท่าบัตรATM จะส่ง
ไปให้ที่หน่วยงานของท่าน

บทบาทการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพควบคุม
เมื่อคุรุสภาได้ออกใบอนุญาตให้แล้ว  ขั้นต่อไปนับจากนี้จะมีการ
สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตมีการพัฒนาตนเอง
ให้เป็น "มืออาชีพ" ให้ได้มาตรฐานตามที่คุรุสภากำหนด กล่าวคือ
    - มาตรฐานด้านความรู้ (ต้องจบ ป.ตรีทางการศึกษา)
    - มาตรฐานการปฏิบัติงาน (ต้องผ่านการประเมินผลงาน
      ด้านการจัดการเรียนการสอน หรือการบริหารงาน)
      และมีฝีมือสูงขึ้น (ระดับชำนาญการ  ชำนาญการพิเศษ
      เชี่ยวชาญ  เชี่ยวชาญพิเศษ)
    - มาตรฐานการปฏิบัติตน  ต้องผ่านการประเมินด้าน
      คุณธรรมจริยธรรม  จรรยาบรรณทั้ง 9 ข้อ

มีคำถามว่าจะให้ใครประเมินและพัฒนา
    - ตอบได้ว่า คุรุสภากำลังดำเนินการสร้าง "เครือข่าย"
ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัยของรัฐ/เอกชน
ที่เปิดสอนหลักสูตรด้านการศึกษา และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั้ง 41 แห่งทั่วประเทศ


กลุ่มเป้าหมายการพัฒนา
ผู้ที่จะได้รับการประเมินและพัฒนาแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
       1) ครูผู้สอน
       2) ผู้บริหารสถานศึกษา
       3) ผู้บริหารการศึกษา
       4) บุคลากรทางการศึกษาอื่น (ศึกษานิเทศก์)

คุณภาพการศึกษาของเด็กและเยาวชนคือคำตอบสุดท้าย
สิ่งที่สังคมตั้งความหวังและองค์กรวิชาชีพทางการศึกษา
พยายามจะไปให้ถึงคือ "การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน"
โดยตั้งสมมติฐานว่า
ถ้าได้"ครูมืออาชีพ" มาทำหน้าที่ฝึก อบรม สั่งสอน
และจัดการเรียนรู้ที่ดี ที่เหมาะสมให้กับผู้เรียน
เชื่อมั่นว่าผู้เรียนต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างแน่นอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ครูกรุงเก่าความเห็น (0)