สนามหลวง : สิทธิพลเมืองและรัฐสวัสดิการที่เข้าไม่ถึง

คนสนามหลวงในวันนี้ ยังมีอยู่ที่โดนกระทำความรุนแรงจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ยังมีการใช้ช่องว่างของกฎหมายในการแสวงหาประโยชน์ใส่ตัว และเชื่อว่า ปัญหานี้ กำลังอยู่ในภาวะของการกดดันรอวันปะทุขึ้มาในวันข้างหน้า หากเราเอง ไม่รีบเข้ามาระดมการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เราอาจจะมีโอกาสเห็นภาพของการลุกขึ้นต่อสู้และเรียกร้องความเป็นธรรมจากชนชั้นล่างสุด ที่มีต่อชนชั้นกลาง ที่ผ่านการเอาเปรียบจากคนของรัฐเองก็เป็นได้

 

                การโหมการประชาสัมพันธ์ถึงหลักประกันสุขภาพ ว่า เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายแล้ว ทำให้เกิดข้อสงสัยบนสภาพความจริงที่พบเห็น โดยเฉพาะ กลุ่มคนด้อยโอกาส ที่ได้ชื่อว่า คนไร้บ้าน คนยากไร้ คนไร้ที่พึ่ง หรือ คนเร่ร่อน ตามแต่ว่าหน่วยงานไหนจะเรียกเพื่อให้สอดคล้องกับงานตัวเอง กลุ่มคนที่กล่าวถึงข้างต้นนั้น เข้าไม่ถึงรัฐสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่รัฐกำลังดำเนินนโยบายอยู่ ไม่ว่าใครจะเข้ามาเป็นรัฐบาล ก็ได้รับความเพิกเฉยมาโดยตลอด ซึ่ง เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องหันมาให้ความสำคัญอย่างจริงจังเสียที

                คนสนามหลวง เป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้ชื่อว่า เป็นกลุ่มคนที่มีโอกาสเข้าถึงรัฐสวัสดิการได้น้อยมาก เนื่องมาจาก ส่วนใหญ่เป็นคนที่ไม่รู้ว่ามีหลักฐาน ถิ่นฐานมาจากที่ใด บางคน ออกมาจากบ้านตั้งแต่ยังไม่ทำบัตรประชาชน มาอยู่อย่างอิสระจนอายุ 30 40 ปี จนเป็นพ่อ เป็นแม่ หรือ ปู่ ย่า คนแล้ว ก็ยังไม่สามารถมีหลักฐานการรับรองความเป็นพลเมืองชาวไทย ดังนั้น เรื่องรัฐสวัสดิการไม่ต้องพูดถึงเลย ไม่มีโอกาสเข้าถึงอย่างแน่นอน

รัฐสวัสดิการขั้นพื้นฐาน ที่เขาควรจะได้รับ อันได้แก่ การรักษาพยาบาลที่เท่าเทียมในฐานะพลเมืองคนไทย การส่งเสริมด้านการศึกษา อาชีพ และ ที่อยู่ที่อาศัย อันควรแก่อัตภาพ หรือ การใช้ชีวิตที่มีคุณภาพอันพึงมีแก่กลุ่มคนเหล่านี้ แต่ในสภาพความเป็นจริงที่ปรากฏคือ การโดนทำร้าย กดขี่ ข่มเหง จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่อ้างความชอบธรรมจากกฎหมายในมือ แต่กลับใช้อย่างไม่ชอบธรรมเลือกปฏิบัติ กระทำความรุนแรงราวกับไม่ใช่คนที่กระทำต่อคนด้วยกัน

นอกจากรัฐสวัสดิการที่เข้าไม่ถึงแล้ว สิทธิความเป็นพลเมืองที่เขาพึงจะได้รับจากรัฐก็พลอยขาดไปด้วย ความจริงใจและเอาใจใส่ในการส่งเสริมทั้งเรื่องสิทธิพลเมืองและรัฐสวัสดิการ แก่คนที่อยู่ในกลุ่มด้อยโอกาสในสังคมพึงจะได้รับ ต้องทำให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ ทุกกลุ่มที่ประสบปัญหา และต้องใช้ความจริงใจ จริงจังในการส่งเสริมเรื่องดังกล่าวไม่เช่นนั้นแล้ว ก็จะพบการกระทำแบบหน้าไหว้หลังหลอกจากเจ้าหน้าภาครัฐบางคน บางพวกที่อาศัยช่องว่างของกฎหมายหากินเข้ากระเป๋าของตนเอง ซึ่งนั่น เท่ากับเป็นการส่งเสริมให้เกิดการคอรัปชั่นในระดับปฏิบัติงานอย่างไม่สนใจถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาภายหลัง

ทุกภาคส่วนของสังคมควรที่จะเอาใจใส่ และระแวดระวัง เป็นหูเป็นตา ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ด้อยโอกาส กลุ่มเป้าหมายพิเศษ  ที่ต้องการการสนับสนุนในการแก้ไขและปรับเปลี่ยนวิธีการเข้าถึงรัฐสวัสดิการและสิทธิความเป็นพลเมืองไทย ไม่ให้โดนเอารัดเอาเปรียบและตกเป็นเบี้ยล่างในการแสวงหาประโยชน์บนหยาดเหงื่อของเขากันเอง

คนสนามหลวงในวันนี้ ยังมีอยู่ที่โดนกระทำความรุนแรงจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ยังมีการใช้ช่องว่างของกฎหมายในการแสวงหาประโยชน์ใส่ตัว และเชื่อว่า ปัญหานี้ กำลังอยู่ในภาวะของการกดดันรอวันปะทุขึ้มาในวันข้างหน้า หากเราเอง ไม่รีบเข้ามาระดมการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เราอาจจะมีโอกาสเห็นภาพของการลุกขึ้นต่อสู้และเรียกร้องความเป็นธรรมจากชนชั้นล่างสุด ที่มีต่อชนชั้นกลาง ที่ผ่านการเอาเปรียบจากคนของรัฐเองก็เป็นได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าอิสรชนความเห็น (0)