สรุปความเข้าใจ,ทำให้คิดถึงเรื่องและสนใจในธุรกิจ

Miss Akeanong Mongkondit

สรุปความเข้าใจ(จากที่เรียน) :

Ø   นิยามของคำว่า กฎหมาย จะมีอยู่ 3 อย่าง คือ

     1. เหตุผลที่ถูกต้อง แต่บางครั้งการใช้กฎหมาย ก็ไม่ถูกต้องตามเหตุผลเสมอไป

     2. ความเชื่อของชุมชน(จิตใจประชาชาติ) ซึ่งเป็นความเชื่อที่คนปฏิบัติกันมายาวนาน

     3. เหตุผลของผู้ปกครอง(คำสั่งของรัฏฐาธิปไตย) โดยจะขัดกับข้อ 1 และข้อ 2 ไม่ได้ เช่น กรณี กกต. เป็นต้น           

     แต่ทั้งนี้ทั้งนี้ กฎหมายไม่ได้ขึ้นอยู่ที่อำเภอใจของผู้ปกครองและสิ่งที่ทำให้ธุรกิจปลอดภัยที่สุดก็คือ กฎหมายนี่เอง โดยกฎหมายแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ                

      1. กฎหมายจารีตประเพณี(ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร) เมื่อกำหนดออกมาแล้วจะต้องมีการปฏิบัติตาม เช่น การกำหนดให้ทุกวันจันทร์ ประชาชนชาวไทยควรพร้อมใจกันใส่เสื้อเหลือง เพื่อเฉลิมฉลองที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์สมบัติครบ 60 ปี          

     2. หลักกฎหมายทั่วไป ถูกพัฒนามาจากสิ่งที่เรียกว่าถูกต้อง โดยมาจากกฏหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรและกฎหมายจารีตประเพณี          

     3. กฏหมายของรัฐสภา

Ø   กฎหมาย จะมี 2 ประเภท คือ

     1.  กฎหมายภายในประเทศ จะเป็นกฎหมายที่บังคับใช้เพื่อควบคุม/คุ้มครองประชาชนหรือผู้ ประกอบธุรกิจภายในประเทศ          

     2. กฎหมายระหว่างประเทศ จะเป็นกฎหมายที่มีการทำข้อตกลงร่วมกัน ระหว่างประเทศที่เข้าร่วม เช่น WTO เป็นต้น ในการตกลงระหว่างประเทศจะเรียกว่า สนธิสัญญา ซึ่งจะเป็นกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ที่จริงแล้วนั้นกฏหมายที่ใช้ระหว่างประเทศก็อาจจะเป็นแบบไม่มีลักษณ์อักษรก็ได้

Ø   กฎหมายจะต้องมีแนวคิดที่มีสัจนิยม คือ รับฟังความคิดเห็น ในการออกกฎหมายจะต้องคำนึงถึง ความสัมพันธ์ทางกฎหมาย โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ            

        1. นิติสัมพันธ์ตามกฎหมายเอกชน คือ เป็นนิติสัมพันธ์ที่เป็นเรื่องระหว่างเอกชนกับเอกชน          

     2. นิติสัมพันธ์ตามกฎหมายมหาชน คือ เป็นนิติสัมพันธ์ที่เป็นเรื่องระหว่างเอกชนกับรัฐ ซึ่งตามความหมายของมหาชนในที่นี้จะเป็นกฎหมายของรัฐธรรมนูญ

Ø   กฎหมายภายในรัฐ คือ กฎหมายที่ใช้บังคับนิติสัมพันธ์ภายในรัฐ ใช้บังคับดินแดนภายในรัฐ

Ø   กฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีบุคคล คือ กฎหมายที่ใช้บังคับนิติสัมพันธ์ของเอกชน  

จากที่เรียนและสรุปความเข้าใจแล้ว ทำให้นึกถึงเรื่อง :          

     นึกถึงเรื่อง กรณีการซุกหุ้นของ พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชิณวัตร และเรื่องที่ตระกูลชินวัตรและดามาพงศ์ตัดสินใจขายหุ้นชินคอร์ป บิ๊กล๊อตมูลค่ากว่า 7.3 หมื่นล้านบาท ให้กับกองทุนเทมาเซคจากสิงคโปร์    ซึ่งในตอนนั้นกลุ่ม 27 สว. อ้างว่ามีหลักฐานหลายประการที่บ่งชี้ว่า พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชิณวัตร ยังถือครองอำนาจ ครอบงำจัดการหุ้นชินคอร์ปอยู่ตลอด และในตอนนั้นคิดว่าถ้าหากเป็นเช่นนั้นจริง นายกฯก็ตกที่นั่งผลประโยชน์ทับซ้อน มีการใช้อำนาจหน้าที่ความเป็นนายกฯเอื้อประโยชน์ต่อตัวเองและเครือญาติ

     ในกรณีนี้ถือว่าผู้ปกครองหรือผู้กุม/รอบรู้ทางกฎหมาย ใช้กฎหมายในทางที่ผิด หรือพยายามหาวิถีทางที่หลีกเลี่ยงความผิดทางกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดๆ ของผู้ปกครองก็ไม่ควรขัดกับเหตุผลที่ถูกต้องและความเชื่อของชุมชน อีกทั้งไม่ควรนำมาเอื้อให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองอีกด้วย

  ถ้าคิดจะทำธุรกิจ จะสนใจธุรกิจใด :                

     ธุรกิจที่สนใจจะเป็นธุรกิจบริการ : เสริมความงาม(สปา) ที่สนใจธุรกิจนี้เพราะว่า ในปัจจุบันผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายเริ่มใสใจในสุขภาพกันมากขึ้น และธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ค่อนข้างจะไปได้ดี เนื่องจากสภาวการณ์ในปัจจุบันประชากรที่เป็นวัยทำงานมีเพิ่มมากขึ้น และการเหนื่อยล้าจากการทำงานย่อมเกิดขึ้นในทุกคน ผู้คนส่วนใหญ่เริ่มมีความสนใจที่จะผ่อนคลายความเครียดและความเหนื่อยล้า ด้วยการหันมาใช้บริการเสริมความงามประเภทสปามากขึ้น จึงทำให้ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่น่าสนใจหากตนเองคิดจะทำธุรกิจ          

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Akeanong-Mongkondit

คำสำคัญ (Tags)#การศึกษากฏหมายทำให้สนใจธุรกิจ

หมายเลขบันทึก: 50281, เขียน: 15 Sep 2006 @ 21:23 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:54 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ผมว่าพื้นฐานทางกฎหมายเป็นสิ่งที่ใช้หลักเหตุและผล
ธรรมดา แต่ที่บ้านเมืองทุกวันนี้วุ่นวายไปหมุด เพราะคน
ใ้ช้กฎหมายเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวเป็นส่วนใหญ่ จึงตี
ความกฎหมายเข้าข้างตัวเอง