สรุปบทเรียน  (09/09/49)     นิยามของคำว่า กฎหมาย มีอยู่ประการ คือ   1. เหตุผลที่ถูกต้อง    2. ความเชื่อของชุมชน(จิตใจประชาชาติ)    3. เหตุผลของผู้ปกครอง(คำสั่งของรัฏฐาธิปไตย) กฎหมายแบ่งออกเป็น 3   ลักษณะ คือ  1. กฎหมายจารีตประเพณี(ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร)      2. หลักกฎหมายทั่วไป โดยมาจากกฏหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรและกฎหมายจารีตประเพณี          3. กฏหมายของรัฐสภา     กฎหมายมี 2 ประเภท คือ    1.  กฎหมายภายในประเทศ  เป็นกฎหมายที่บังคับใช้เพื่อควบคุม/คุ้มครองประชาชนหรือผู้ประกอบธุรกิจภายในประเทศ     2. กฎหมายระหว่างประเทศ  เป็นกฎหมายที่มีการทำข้อตกลงร่วมกัน ระหว่างประเทศที่เข้าร่วม เช่น WTO         สนธิสัญญา เป็นการตกลงกันระหว่างประเทศซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  1. นิติสัมพันธ์ตามกฎหมายเอกชน คือ เป็นนิติสัมพันธ์ที่เป็นเรื่องระหว่างเอกชนกับเอกชน          2. นิติสัมพันธ์ตามกฎหมายมหาชน คือ เป็นนิติสัมพันธ์ที่ทำระหว่างเอกชนกับรัฐ ซึ่งตามความหมายของมหาชนในที่นี้จะเป็นกฎหมายของรัฐธรรมนูญ  กฎหมายภายในรัฐ คือ กฎหมายที่ใช้บังคับนิติสัมพันธ์ภายในรัฐ ใช้บังคับดินแดนภายในรัฐ กฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีบุคคล คือ กฎหมายที่ใช้บังคับนิติสัมพันธ์ของเอกชน           ถ้าคิดจะทำธุรกิจ สนใจทำธุรกิจประเภทใด      ธุรกิจสื่อการศึกษา  เป็นธุรกิจที่สนใจ เนื่องมาจากประชากรในวัยเรียนและวัยทำงานมีโอกาสได้รับการศึกษาสูงขึ้น ดังนั้นจึงเห็นว่าอุปกรณ์ส่งเสริมการศึกษาหรือเสริมทักษะ รวมทั้งแบบเรียน น่าจะเป็นธุรกิจที่ไปได้ดี  สื่อการศึกษาที่ว่านี้จะหมายถึงสื่อประเภทหนังสือ เทป วิดีโอ และซีดี เป็นต้น โดยจัดจำหน่ายทั่วประเทศ และให้กับองค์การค้าคุรุสภา