ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

๘ กันยายน ๒๕๕๕

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดอบรมอาจารย์และครูพี่เลี้ยง เพื่อให้นักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์มีคุณภาพสามารถทำงานได้ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม

 

วิทยากร ที่มาให้ความรู้ในเรื่อง ความหลากหลายทางวัฒนธรรม คือ ศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์ครองชัย หัตถา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

สังคมพหุวัฒนธรรม

 เป็นสังคมที่มีส่วนเหมืินที่สามารถอยู่ร่วมกันได้ เช่น การเคารพความเป็นชาติไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย การไหว้ เป็นต้น

สำหรับส่วนที่แตกต่างอาจารย์ให้เคารพความงดงาม และถือเป็นเอกลักษณ์ของความแตกต่างที่ต้องเคารพซึ่งกันและกัน คือ พิธีกรรมทางศาสนา ให้พยาบาลของเราได้เรียนรู้ความแตกต่างดังกล่าวด้วยความชื่นชม

อาจารย์ ขอให้ทุกคนคิดถึง ความเป็นพวกเราที่มีหน้าที่ทำให้เราทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันในพื้นที่สามจังหวัดอย่างสันติสุขและสงบสุข

 

 

อาจารย์่เล่าใหฟังถึงความเป็นมาของความเชื่อและศาสนาที่เคลื่อนเข้ามาในสามจังหวัดชายแดนใต้ ดังนี้

๑ ชนเผ่าพื้นเมืองที่เชื่อเรื่องภูติผีปีศาจ

๒ ศาสนาฮินดู

๒ ศาสนาพุทธ

๔ ศาสนาคริสต์

๕ ศาสนาอิสลาม

ประวัติศาสตร์ปัตตานี

น่าสนใจมากเพราะอาจารย์ใช้หลักฐานทางประวัติศาสตรในการอธิบายความเป็นมา ของท้องภิ่นนี้

รวมทั้งปีนพญาตานีที่ตั้งอยู่หน้ากระทรวงกลาโหมในปัจจุบัน นอกจากนี้อาจารย์ยังนำวัตถุโบราณที่แสดงถึงอารยธรรมถิ่นนี้มาให้เราดูกันด้วย

 

 

อาณาจักรแรกที่ค้นพบหลักฐานในพื้นที่นี้คือ

ลังกาสุกะ  ดินแดนแห่งอารยธรรมโบราณที่มีชนพื้นเมืองที่เราเรียกว่าซาไก เป็นราชฑูตไทยที่เดินทางไปถึงเมืองจีน ภาพหน้าปกจึงเป็นแผนที่แหลมทอง

 

ความจริงเกี่ยวกับมัสยิดกรือเซะ

ท่านเล่าเรื่องราว ที่มาของที่ตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รมทั้งฮวงซุ้ยของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวได้อย่างน่าเชื่อถือ โดยใช้หลักฐานการค้นพบเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมาก น่าติดตาม

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน jeabjeabความเห็น (0)