การสอนโดยใช้โครงงาน

                                                                                 

 นางเบญจวรรณ  เย็นอ่อน

                                 ครูโรงเรียนบ้านวังบัว

 

                    ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 มุ่งเน้นให้ครูสอนนักเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

การสอนโดยวิธีโครงงานเป็นวิธีการหนึ่งที่สนองเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาเพราะครูมุ่งเน้นให้เกิดกับผู้เรียน  ผู้เรียนมีกรอบการทำงานภายใต้จุดประสงค์ของการเรียนรู้ในเนื้อหาแต่ละเรื่อง  และนักเรียนอาสาสมัครทำโครงงานตามความสนใจจากการสังเกต จากความสนใจส่วนตัว  โครงงานถือเป็นงานวิจัยเล็ก ๆ สำหรับนักเรียน เป็นการแก้ปัญหาหรือข้อสงสัย หาคำตอบโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์คือ เมื่อนักเรียนเกิดปัญหา  นักเรียนก็หาคำตอบ  ออกแบบทดลองเพื่อพิสูจน์ว่าปัญหานั้นจริงหรือไม่ จากนั้นนักเรียนก็ทำการทดลองหรือศึกษาค้นคว้าเพื่อสรุปผล นำผลที่ได้จากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  การสอนโดยใช้โครงงานของครูควรจะสอนภายใต้เงื่อนไขว่า  การที่นักเรียนมีทักษะในการคิดหรือการตอบปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นั้น ไม่ได้เกิดขึ้นมาเองพร้อมกับตัวเด็ก  แต่จะเกิดขึ้นมาจากการสอน หรือฝึกฝนให้นักเรียน

ครูจะต้องดูแลนักเรียนให้เลือกทำโครงงานที่เหมาะสมกับความสามารถ เพื่อเขาได้ทำโครงงานจนสำเร็จครบขั้นตอน ทั้งนี้เพราะการเริ่มต้นด้วยความสำเร็จย่อมเป็นการเริ่มต้นที่ดีเสมอ

                   ในการที่นักเรียนจะทำโครงงานในรายวิชาใด นักเรียนจะเป็นผู้ที่เลือกหัวข้อที่จะศึกษาค้นคว้า ดำเนินการวางแผน ออกแบบประดิษฐ์ สำรวจ ทดลอง เก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งการแปรผล สรุปผลและการเสนอผลงาน โดยตัวนักเรียนเอง ครูเป็นเพียงที่ปรึกษา ดูแลเท่านั้น   การสอนให้นักเรียนได้เรียนวิชาโครงงานนั้น นอกจากจะมีคุณค่าทางด้านการฝึกให้นักเรียนมีความรู้ ความชำนาญ และมีความมั่นใจในการนำเอาวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือค้นคว้าหาความรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเองแล้ว ยังจะให้คุณค่าอื่น ๆ คือ

                   1. รู้จักตอบปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ไม่เป็นคนที่หลงเชื่องมงายไร้เหตุผล

                   2. ได้ศึกษาค้นคว้า หาความรู้ในเรื่องที่ตนสนใจได้อย่างลึกซึ้ง กว่าการสอนของครู

                   3. ทำให้นักเรียนได้แสดงความสามารถพิเศษของตนเอง

                   4. ทำให้นักเรียนสนใจเรียนในรายวิชานั้น ๆ มากยิ่งขึ้น

                   5. นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

                   6. สร้างความรักสามัคคีในหมู่คณะ

                   7. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่งานที่ได้รับมอบหมาย

 

ช่วยติดตาม ไฟล์ที่เกี่ยวกับการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน นะคะ