MIS

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คืออะไร?

ก่อนที่จะทำความรู้จักกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น เราต้องมีความเข้าใจสิ่งที่จะเกี่ยวข้องกับคำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศก่อน นั่นก็คือคำว่า "ข้อมูล" และ "สารสนเทศ"

ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน หรือในองค์กรที่เราทำงานอยู่ หรือการรวบรวมจากเหตุการณ์ต่าง ๆ รอบตัว ก่อนที่จะถูกนำไปจัดเก็บ หรือแปรสภาพ ให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมใช้งาน

สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ถูกนำมาจัดเก็บให้อยู่ในรูปแบบที่มีความหมาย และมีประโยชน์ต่อการนำไปใช้งาน

ฉะนั้น ถ้าทำความเข้าใจจากนิยามของ 2 คำนี้ ก็จะพอนิยามความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศได้ คือ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ กลุ่มขององค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กัน นำมาจัดเก็บเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและควบคุมองค์กร