บันทึกแรกของนินา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเล่าเรื่องเกี่ยวกับเมืองยะลาซึ่งเป็น

     "เมืองน่าอยู่ คู่สันติสุข ก้าวทันโลก"