ปิโย   คือการทำตัวให้เป็นที่รักแก่ศิษย์และบุคคลทั่วไป