ขอเชิญฟังเทศน์มหาชาติ ๑๓ กัณฑ์ (เทศน์แหล่)
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๐๐-๑๕.๐๐ น.
ณ โรงเรียนหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
โดย
ท่านพระครูปลัดธีรเดช วัดทุ่งเศรษฐี กรุงเทพมหานคร
ท่านพระครูวินัยธรโสภณ วัดหนองม่วง จังหวัดนครสวรรค์
ท่านพระอาจารย์สมเกียรติ วัดหนองม่วง จังหวัดนครสวรรค์

 

บรรยากาศเตรียมงาน สถานที่จัดงานเทศน์มหาชาติ