ด้วยแนวคิดที่ว่าประเทศไทยมีสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นมีฝนตกบ่อย หลายบ้าน ต้องประสบกับปัญหาเสื้อผ้าเปียกชื้นในขณะที่ออกไปทำงานหรือทำธุระนอกบ้าน แต่ในขณะเดียวกันประเทศไทยเป็นประเทศที่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นเลิศนั่นคือพลังแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานธรรมชาติ ที่สามารถนำใช้ให้เกิดประโยชน์ได้หลายอย่าง ดังนั้นกลุ่มนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์- อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อันได้แก่ น.ส.น้ำผึ้ง ยาโน น.ส.เนตรณลิน ประดิษฐ์ น.ส.จุฑารัตน์ หลงฉิม และนายเฉลิม ทองจอน จึงร่วมกันคิดประดิษฐ์ตู้ตากผ้าอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์

ลักษณะเด่นของตู้ตากผ้านี้ คือ นอกจากจะใช้เป็นที่ตากผ้าในเวลาแดดออกปกติได้แล้วเมื่อท้องฟ้ามืดครึ้ม ตู้ตากผ้าอัตโนมัตินี้จะเลื่อนผ้าเข้าเก็บให้คุณทันทีและจะเลื่อนออกตากแดดให้โดยอัตโนมัติ เมื่อมีแสงแดด สามารถช่วยคลายความกังวลกับปัญหาการตากผ้าในช่วงฤดูฝนได้ อีกทั้งช่วยประหยัดเวลาในการตากและเก็บผ้า นอกจากนี้ตู้ตากผ้าชนิดนี้ใช้พื้นที่ไม่มากในการติดตั้งและจัดเก็บ สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก ประหยัดพลังงานมนุษย์ สามารถทำได้ง่ายราคาอุปกรณ์สำหรับใช้ในการประดิษฐ์ไม่แพง เป็นกระบวนการคิดนำเอาข้อดีของธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์

สำหรับตู้ตากผ้าอัตโนมัตินี้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ยินดีให้สถาบันการศึกษา หน่วยงานต่างๆ เข้าชมตู้ต้นแบบเพื่อเป็นกรณีศึกษาฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ติดต่อได้ที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๕๗o ๖๕๑๒ , ๐ ๕๕๗๒ ๒๕๐๐ ต่อ ๑๗๑

………………………………………..

Ssa50032 แสดง
Ssa50028 แสดงผล
ดาวน์โหลด