เพราะมีวัดจึงเกิดมี   โรงเรียนวัดโพธินิมิตร    แหล่งเสริมสร้างความรู้และปลูกฝังคุณธรรมแก่เยาวชนของชาติ เริ่มตั้งแต่วัยเยาว์ เพื่อให้เติบโตเป็นเยาวชนที่ดี รู้จักบุญคุณของแผ่นดินถิ่นเกิด รู้จักพระคุณของวัดและโรงเรียน ที่ให้ตวามรู้ เป็นแหล่งสร้างคุณธรรมเพื่อให้เป็นคนดี อีกทั้งพ่อแม่ผู้ให้กำเนิด ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ล้วนมีพระคุณแก่ทุกคน  สมควรตอบแทนพระคุณเมื่อตนเองมีโอกาส   และนี่ก็เป็นสถานที่หนึ่งที่มีพระคุณต่อครู นักเรียน และชุมชนโดยรอบ.....

ประวัติโรงเรียนวัดโพธินิมิตร

     โรงเรียนวัดโพธินิมิตร เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาล ตำบลสำเหร่1 ( วัดโพธินิมิตร )   ตั้งขึ้นเมื่อวันที่   2  พฤษภาคม  พ.ศ  2476   โดยอาศัยศาลาวัดและศาลาการเปรียญเป็นที่เรียน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จนถึงประถมศึกษาปีที่ 4   มี ขุนประมาณกิจรังสรรค์ (นายอำเภอ) เป็นผู้จัดการ     และ มี พระครูโพธิไพโรจน์   (บาง)  เจ้าอาวาส  เป็นผู้อุปการะ  โรงเรียนอยู่ได้ด้วยเงินอุดหนุนการประถมศึกษา ดำเนินการสอน ตามหลักสูตรของกระทรวงธรรมการ ( กระทรวงศึกษาธิการ ) มี   นายวงษ์ สุขขำ   เป็นครูใหญ่   โรงเรียนนี้ตั้งอยู่ใน   เขตท้องที่อำเภอบุคคโล  ภายหลังทางการได้    ยุบอำเภอบุคคโล  เป็นตำบลบุคคโล   มาขึ้นอยู่กับอำเภอบางยี่เรือ   ปัจจุบันเป็นอำเภอธนบุรี   หรือเขตธนบุรี       โรงเรียนวัดโพธินิมิตรโอนมาเป็นโรงเรียนเทศบาลเมื่อ พ.ศ. 2480  
                          ในปีพ.ศ. 2487   ได้โอนเป็นโรงเรียนประชาบาลขึ้นอยู่กับกระทรวงศึกษาธิการอีกครั้ง
                          พ.ศ. 2404  ตามอำนาจและหน้าที่อันมีผลเนื่องจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  โรงเรียนนี้ก็ได้โอนกลับไปขึ้นกับเทศบาลอีกตั้งแต่นั้นมา....
                          ปัจจุบัน มี     นายสมเจตน์   สมบูรณ์ศิลป์     เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  สถานที่ตั้ง เลขที่  309  ซอยวัดโพธินิมิตร  ถนนเทอดไท 19  แขวงบางยี่เรือ สำนักงานเขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร   มีพื้นที่ 1 ไร่   60 ตารางวา     เป็นที่ดินของวัดโพธินิมิตร   ประกอบด้วยอาคาร 3 หลังเชื่อมติดกันเป็นรูปตัวยู  เปิดทำการสอนตั้งแต่  ชั้นอนุบาล 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2549 มีนักเรียน 739 คน   มีข้าราชการครู และครูจ้าง รวม 31 คน พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล 8 คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ  1 คน และนักการ  4 คน
 
                          ปรัชญาของโรงเรียน  พื้นฐานของการพัฒนา คือ การศึกษาตลอดชีวิต
                          คำขวัญของโรงเรียน   ความรู้นำ     คุณธรรมเด่น     เน้นวินัย     พลานามัยสมบูรณ์
                          วิสัยทัศน์  ภายในปี  2550  โรงเรียนวัดโพธินิมิตร  จะจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ มาตรฐาน    เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ให้มีความรู้คู่คุณธรรม  ก้าวทันเทคโนโลยี ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขปลูกฝังความเป็นไทยในความเป็นสากล โดยชุมชน  มีส่วนร่วม
                          สีประจำโรงเรียน  ชมพู - เขียว
                          ต้นไม้ประจำโรงเรียน   ต้นโพธิ์

                                                                    ชวนพิศ  สุขแย้ม