Homework 1

ธุรกิจที่สำคัญของนักธุรกิจ
Homework ครั้งที่ 1 02 09 06 นักธุรกิจที่จะทำธุรกิจต้องมีความรู้ทางกฎหมายในการดำเนินธุรกิจ 1. กฎหมายการจัดตั้งหุ้นส่วนบริษัทและการลงทุน การที่จะก่อตั้งบริษัทต้องจัดทำเอกสาร หรือสัญญาเกี่ยวกับการจดทะเบียนจัดตั้ง ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชน การขออนุญาตตั้งโรงงาน การขอขยายโรงงาน การร่วมลงทุน เป็นต้น เพื่อเป็นการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย 2. กฎหมายแรงงาน ต้องรู้เกี่ยวกับการจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การดำเนินงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงาน เป็นต้น 3. กฎหมายภาษีอากร ต้องรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร การวางแผนภาษี การตรวจสอบการบันทึกบัญชีเพื่อเสียภาษี ว่าถูกต้องตาม กฎหมายหรือไม่ เพื่อเสียภาษีให้ถูกต้อง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Business Law MUT 22ความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

49432

เขียน

11 Sep 2006 @ 09:17
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 15:52
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก