Homework ครั้งที่ 1 02 09 06 นักธุรกิจที่จะทำธุรกิจต้องมีความรู้ทางกฎหมายในการดำเนินธุรกิจ 1. กฎหมายการจัดตั้งหุ้นส่วนบริษัทและการลงทุน การที่จะก่อตั้งบริษัทต้องจัดทำเอกสาร หรือสัญญาเกี่ยวกับการจดทะเบียนจัดตั้ง ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชน การขออนุญาตตั้งโรงงาน การขอขยายโรงงาน การร่วมลงทุน เป็นต้น เพื่อเป็นการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย 2. กฎหมายแรงงาน ต้องรู้เกี่ยวกับการจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การดำเนินงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงาน เป็นต้น 3. กฎหมายภาษีอากร ต้องรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร การวางแผนภาษี การตรวจสอบการบันทึกบัญชีเพื่อเสียภาษี ว่าถูกต้องตาม กฎหมายหรือไม่ เพื่อเสียภาษีให้ถูกต้อง