จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินการโครงการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ เมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม 2549 ณ ห้องประชุมรามอินทรา 1 โรงแรมหลุยส์ ทาวเวิร์น กรุงเทพมหานคร ซึ่งผมไปร่วมประชุมด้วย มาสาระรายละเอียดอีกมาก หากแต่บันทึกนี้ขอใช้ภาพถ่ายเล่าเรื่องเอาก่อนครับ

   

ตอนเปิดประชุม 

พี่ด้วง มสช., อ.พงษ์เทพ และผม

   

อีกมุมหนุ่ง
ที่กว้างขึ้น

พญ.สุพัตรา (หมอช้าง) สพช. 
และ พี่ด้วง มสช.

   

กลุ่มภาคใต้

กลุ่มภาคใต้ (อีกมุม)

   

ประชุมกลุ่มเพื่อระดมสมองค้นหา
ความหมายของ "นวัตกรรม"

ประชุมกลุ่มเพื่อระดมสมองค้นหา
ความหมายของ"นวัตกรรม" (อีกกลุ่ม)