ครูสิริพร กุ่ยกระโทก  เข้ามาบันทึกความรู้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2549  จนถึงวันนี้  8  กันยายน  2549  เป็นเวลา 100 วันพอดี  นับว่าเป็นการสำรวจครั้งที่ 1 

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม สำรวจครั้งที่ 2  เนื่องจาก hit counter  ทำหน้าที่ได้ครบ 10,000 ครั้ง

จึงถือโอกาสนี้รายงานผลการบันทึกไว้เป็นสถิติ  คือ  มีผู้เข้าเยี่ยมอ่าน  รวม   5200  ราย(รวมทั้งตัวเอง)  ครั้งที่ 2 คือ  10,000 ราย

ครั้งที่ 1 มีบันทึกรวมทั้งสิ้น 185 เรื่อง  เฉลี่ยแล้วเขียนบันทึกได้วันละ  1.85 เรื่อง

ครั้งที่ 2  จำนวน 261 เรื่อง  เฉลี่ยแล้วบันทึกได้วันละ 1.74 เรื่อง

 ซึ่งประกอบด้วยบล็อกต่างๆ  ดังนี้

1.  เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา  ครั้งที่ 1จำนวน 53 เรื่อง  ครั้งที่  2  จำนวน  70 เรื่อง

2.  งานนอกเหนือจากการสอนของครูประถมศึกษา  ครั้งที่ 1 จำนวน  16 เรื่อง  ครั้งที่ 2 จำนวน 20 เรื่อง

3.  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษกับคอมพิวเตอร์  ครั้งที่ 1 จำนวน  11  เรื่อง ครั้งที่ 2 จำนวน 20 เรื่อง

4.  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษกับการอบรม  ประชุมและสัมมนา  ครั้งที่ 1 จำนวน  13 เรื่อง  ครั้งที่ 2จำนวน 13 เรื่อง

5.  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษอ่านมากรู้มาก  ครั้งที่ 1 จำนวน  26 เรื่อง  ครั้งที่ 2 จำนวน 27 เรื่อง

6.  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษกับการจัดการความรู้  ครั้งที่ 1 จำนวน  17 เรื่อง  ครั้งที่ 2 จำนวน 20 เรื่อง

7.  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษกับการทัศนศึกษา  ครั้งที่ 1จำนวน 9 เรื่อง  ครั้งที่ 2 จำนวน 20 เรื่อง

8.  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษกับสุขภาพ  ครั้งที่ 1 จำนวน  2 เรื่อง ครั้งที่ 2 จำนวน 1 เรื่อง

9.  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษเรียนปริญญาเอก  ครั้งที่ 1 จำนวน  23 เรื่อง ครั้งที่ 2 จำนวน29 เรื่อง

10. โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) ครั้งที่ 1 จำนวน 8 เรื่อง  ครั้งที่ 2  จำนวน 8 เรื่อง

11.  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษกับงานวิจัย  ครั้งที่ 1 จำนวน 7 เรื่อง  ครั้งที่ 2 จำนวน 14

12.  ครูสิริพรกับบันทึก  จำนวน 27 เรื่อง

  ในระยะหลังนี้มีสมาชิก GotoKnow  เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  พูดคุยในบันทึกนี้มากขึ้น  จึงเป็นผลให้ hit counter ขึ้นมาถึง 10,000 คน(รวมทั้งตัวเอง)