กฎหมายที่นักธุรกิจต้องทราบและเหตุผลประกอบ

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน จะเห็นว่าก่อนที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจใดนั้นจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ซึ่งถ้าศึกษาข้อมูลไม่ดีจะส่งผลกระทบกับธุรกิจในอนาคต

กฎหมายที่นักธุรกิจควรจะทราบ คือ 

1. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

นักธุรกิจต้องพิจารณาว่าธุรกิจที่จะทำในอนาคตเหมาะกับการก่อตั้งองค์กร ประเภทใดเพื่อให้ได้ประโยชน์ในการทำธุรกิจสูงสุด ควร มีความรู้เกี่ยวกับ

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งจะทำให้เข้าใจหลักการก่อตั้งบริษัท, ห้างหุ้นส่วน และอื่นๆ  ว่ามีลักษณะและครอบข่ายอะไรบ้างในการประกอบธุรกิจ เช่นเมื่อพิจารณาเห็นว่าการตั้งบริษัทจำกัด เป็นเงื่อนไขที่ดีสุด ก็ต้องมีเตรียมข้อมูล ดังต่อไปนี้

·       มีผู้เริ่มก่อการตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป

·       ผู้เริ่มก่อการจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นภายหลังการจัดตั้งบริษัทจำกัด

     ·       ต้องมีทุนจดทะเบียนโดยแบ่งเป็นหุ้น แต่ละหุ้นมีมูลค่าเท่าๆ กัน และไม่ต่ำกว่า 5 บาท

·       ผู้ถือหุ้นรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือ

·       มีที่ตั้งสำนักงานและมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งแสวงหาผลกำไร

2. กฎหมายภาษีอากร

ความรับผิดชอบในส่วนของภาษีอากรถือส่วนหนึ่งที่นักธุรกิจต้องมีความรู้ เพื่อจะได้นำไปประเมินการดำเนินธุรกิจว่ามีส่วนไหนที่ทางบริษัทฯ ต้องส่งรายได้ให้กับภาครัฐ เช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคล, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีธุรกิจ เฉพาะ เช่น กิจการธนาคาร, กิจการโรงรับจำนำ เป็นต้น

3. กฎหมายว่าด้วยการบัญชี

นักธุรกิจต้องจัดทำงบดุลทุกรอบระยะบัญชี พร้อมนำ ส่งกระทรวงพาณิชย์ภายใน 1 เดือนหลังจัดประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติงบดุล, จัดให้ มีผู้ตรวจสอบบัญชี

4. กฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัย

เป็นการประกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ซึ่งการประกันภัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

1. ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ

2. ประกันภัย : ประกันอัคคีภัย , ประกันรถยนต์, ประกันธุรกิจปลอดภัย, ประกันความเสียหายที่เกิดจากการขนส่งทางทะเล เป็นต้น

5. กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

กฎหมายแรงงาน - เกี่ยวกับสัญญาการจ้างงาน การจ่ายค่าจ้างและเงินเดือน การ ทดลองงาน การคุ้มครองแรงงาน เวลาทำงาน เวลาพัก วันหยุด วันลา และผลตอบ แทนในการทำงาน สวัสดิการและความปลอดภัยในการทำงาน เงินทดแทน ค่าชด เชย และกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง เกี่ยวกับ แรงงานสัมพันธ์ เกี่ยวกับคดีแรงงาน และพิจารณาคดีแรงงาน   

ฎหมายเกี่ยวกับประกันสังคม -  องค์การที่ ดำเนินกิจการแล้วมีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ต้องขึ้นทะเบียนนายจ้างและ ลูกจ้าง ภายใน 30 วัน และนำเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน

6. ระบบจีเอ็มพี

เป็นกฎหมายกับผลิตภัณฑ์อาหารที่ทาง อย.นำมาบังคับใช้สำหรับควบคุมการผลิตอาหารของผู้ผลิตให้ได้คุณภาพ

จากกฎหมายที่กล่าวข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ซึ่งในการทำธุรกิจจริงๆ จะเห็นว่ายังมีกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ อีกหลายอย่างที่นักธุรกิจต้องเข้าใจและศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้การทำธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน benyapa_mut23_business law

คำสำคัญ (Tags)#กฎหมายที่นักธุรกิจต้องทราบและเหตุผลประกอบ

หมายเลขบันทึก: 49109, เขียน: 08 Sep 2006 @ 21:04 (), แก้ไข: 07 May 2012 @ 14:55 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)