ทฤษฎีผสมผสาน(Gagne)

Porn
ทฤษฎีเงื่อนไขการเรียนรู้ของกานเญ่

ทฤษฎีเงื่อนไขการเรียนรู้ของกานเญ่( Gagne) ได้อธิบายว่าผลการเรียนรู้ของบุคคลมี 5 ประเทภ ซึ่งได้แก่ 1) ทักษะทางปัญญา ( intellectual skills )ซึ่งประกอบด้วยทักษะย่อย 4 ระดับ ได้แก่  การจำแนก แยกแยะ การสร้างความคิดรวบยอด  การสร้างกฎ และการสร้างกระบวนการหรือกฎระดับสูง 2) กลวิธีในการเรียนรู้ (cognitive strategies)   ซึ่งประกอบด้วยกลวิธีการใส่ใจ การรับ และทำความเข้าใจข้อมูล การดึงความรู้จากการทรงจำ การแก้ปัญหา และกลวิธีกาคิด 3) ภาษา : คำพูด (verbal  information) 4) ทักษะการเคลื่อนไหว(motor skills) และ  5) เจตคติ(attitudes)

    จะเห็นได้ว่า แนวคิดของกานเญ่เป็นแนวคิดที่อธิบายถึงกระบวนการทางสมอง หรือการคิดที่ละเอียดยี่งขึ้น ซึ่งทำให้เกิดการยอมรับว่า กระบวนการหรือ  " process "  เป็นสิ่งสำคัญ  โดยเฉพาะกระบวนการทางสติปัญญาหรือกระบวนการคิดนั้นมีหลากหลายและหลายระดับ ซึ่งสามารถพัฒนาได้กลวิธีต่างๆ(ดร.ทิศนา แขมณีและคณะ ,2544 )

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของสยุมพร

คำสำคัญ (Tags)#km#ทฤษฎีผสมผสาน

หมายเลขบันทึก: 49103, เขียน: 08 Sep 2006 @ 20:25 (), แก้ไข: 13 Jun 2012 @ 19:18 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)