วิธีการสอนแก้โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร           

  เนื่องจากการสอนโจทย์ปัญหาการคูณและการหารนักเรียนส่วนมากมักมีปัญหาในการแยกแยะโจทย์ทั้งสองประเภท  ในฐานะครูผู้สอนข้าพเจ้าจึงพยายามหาวิธีสอนการวิเคราะห์โจทย์ให้ชัดเจนภายใต้หลักการที่ว่า1.      การหารคือ  การนำของที่รวมกันอยู่  มาแยกออกครั้งละเท่า ๆกัน2.      การคูณคือ  การนำของที่แยกกันอยู่ครั้งละเท่าๆ กัน  มารวมกันหลักวิธีสอน        จากกหลักการของการหารและการคูณดังกล่าว  ครูจึงน่าจะหาสิ่งของใดก็ได้ที่จะให้นักเรียนมาจับแยกและรวมได้  สิ่งที่ข้าพเจ้าคิดว่านักเรียนมีคือ ดินน้ำมัน  ข้าพเจ้าจึงสั่งให้นักเรียนปั้นดินน้ำมันเป็นก้อนเล็ก ๆคนละ  50  ก้อนพร้อมโรยแป้งอะไรก็ได้ที่จะทำให้ดินน้ำมันไม่ติดกัน  โดยมีวิธีสอนดังนี้

1.   จากหลักการหารครูฝึกด้วยการให้นักเรียนนำดินน้ำมันทั้ง  50  ก้อนมาวางรวมกัน แล้วครูจึงให้นักเรียนฝึกแยกครั้งละ  2  ,5   , 10  , 25  โดยเน้นตัวเลขที่หารแล้วคำตอบไม่มีเศษ  แล้วจึงนำไปสู่การหารแบบมรเศษตามลำดับ

2.    เมื่อครูถามนักเรียนจนนักเรียนคล่องแล้วจึงฝึกให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์จากการแยกดินน้ำมันแต่ละครั้ง  และฝึกเขียนตัวเลขที่เพิ่มขึ้นไป จนไปสู่กระบวนการแต่งโจทย์ปัญหาการหารด้วยตนเอง

3.    ครูพยายามให้นักเรียนสรุปถึงลักษณะของโจทย์ปัญหาการหาร  

4.    จากการแก้โจทย์ปัญหาการหารด้วยการใช้ดินน้ำมัน ครูสามารถนำวิธีการดังกล่าวไปใช้กับโจทย์ปัญหาการคูณด้วยวิธีการเดียวกัน

5.    เมื่อนักเรียนสามารถใช้หลักการของการรวมและการแยกได้แล้วจะทำให้นักเรียนมีจินตนาการในการวิเคราะห์โจทย์การคูณและการหารได้ชัดเจนขึ้น