วันนี้ได้ช่วยกันพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณโรงเรียนและหน้าวัดทุกคนช่วยกันดีมาก