การงานอาชีพและเทคโนโลยี กับ  ตลาดนัด  หัดขาย  กิจกรรมในวันศุกร์สุดท้ายของเดือน   การเรียนการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี  

จุดเน้นที่สำคัญคือ  การปฏิบัติโดยให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง   เรียนรู้ด้วยตนเอง  และส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกตามความถนัดและความสนใจในการทำงานร่วมกับผู้อื่น  ตลอดจนผลิตผลงานจำหน่ายเพื่อให้มีรายได้ระหว่างเรียน  ในลักษณะกิจกรรมตลาดนัด  หัดขาย  โดยจัดกิจกรรมในวันศุกร์สุดท้ายของเดือน

การดำเนินการกิจกรรมตลาดนัด  หัดขาย  โดยจัดกิจกรรมในวันศุกร์สุดท้ายของเดือน มีดังนี้              

1.   ครูแจกใช้สมัครพร้อมบัญชีรับจ่าย      นักเรียนขอรับแบบได้ที่ครูประจำชั้น            

2    นักเรียนยื่นใบสมัครที่ครูประจำชั้นพิจารณารับขาย  และให้ครูประจำชั้นตรวจกลั่นกรองรายการสินค้า   ผลิตภัณฑ์ที่นักเรียนนำมาจำหน่าย

3. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกรพดับชั้น  ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 

4. สินค้า  ข้อกำหนดสินค้าที่นำมาจำหน่าย -  นักเรียนผลิตเอง  หรือมีส่วนร่วมในการทำกัลป์ผู้ปกครอง -  เป็นของเก่าสภาพใช้การได้  

5.  เวลาจำหน่าย             -  เวลาเช้า  ตั้งแต่ เวลา   06.00-07.40 น.             -  เวลาพักกลางวัน  ตั้งแต่ เวลา   11.45 12.25   น.  

6.  กำหนดสถานที่จำหน่ายสินค้า ตามจุดต่างๆบริเวณร่มไม้ชายคา  อาคารเรียน   มีสารวัตรนักเรียน  คณะกรรมการที่รับผิดชอบคอยกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรม  

7.  หลังจำหน่ายสินค้าเสร็จแล้ว  ให้นักเรียนส่งเอกสารคืนครูประจำชั้น  คือ            

 -ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม  ตลาดนัด  หัดขาย            

 -  ทำบัญชีรับ จ่าย            

-  เงินที่ได้รับเป็นของนักเรียนเองทั้งหมด

ครูพยัพ  ต่อตระกูล

8    กันยายน    2549