ได้ร่วมวิเคราะห์ข้อมูลด้วยSWOT มาหลายเวที จึงได้พบว่าประเด็นที่มีการผิดพลาดบ่อยครั้งที่สุดคือความสับสนว่าจุดอ่อนกับอุปสรรคต่างกันอย่างไรเลยใส่ช่องไม่ถูก เพราะส่วนใหญ่รู้ว่าอุปสรรคเป็นปัจจัยภายนอกแต่ยังงงว่ารู้ได้อย่างไรว่าอะไรเป็นปัจจัยภายนอก  จึงขอแนะสักนิดว่าถ้าจะแยกง่ายๆ ปัจจัยภายนอกนั้นเราควบคุมไม่ได้  ถือเป็นโอกาสหรืออุปสรรค ส่วนปัจจัยภายในควบคุมได้ ถือเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อน  เช่น ช่องทางตลาดสินค้าเกษตรมีน้อย เป็นอุปสรรค เพราะเป็นปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้  แต่ไม่มีการจัดการสินค้าเกษตรตามช่องทางการตลาด เป็นจุดอ่อน เพราะเป็นปัจจัยภายในที่ควบคุมได้ 

         การวิเคราะห์ข้อมูลผิด นำไปสู่การวางแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสมไปจัดการกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ หรือละเลยสิ่งที่ควบคุมได้จึงไม่ประสบผลสำเร็จ