ติดตามเรื่องราวท้องถิ่นและมุมมองท้องถิ่นได้ที่....

1. www.gotokrow.org/profile/nongsueng

2.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

........ จุดหมายแห่งการพัฒนายังไม่ปิดกั้นสำหรับผู้ที่ใฝ่เรียนรู้และปฎิบัติบนพื้นฐานคำว่า" การมีส่วนร่วมในงานนั้น ๆ การปฎิบัติต่อ "ทีมงาน" และการกำหนดแนวทางงานพัฒนาร่วมกัน จุดหมายอยู่ที่

" ชุมชน"  แล้วท่าน ๆ ได้มุมมองใหม่ ๆ ที่อยู่ในท้องถิ่นหรือยัง