จากการเข้าร่วมประชุม PCT Med หลายๆตรั้ง มักจะพบว่าจากการอบรม/ประชุมวิชาการ/สัมมนา เราได้ความรู้ แต่ไม่ได้นำมาประยุกต์ให้เข้ากับงานที่ทำอยู่ไม่มากนักเพราะคิดว่าเราจะทำได้ไม่ดีเหมือนทฤษฎีหรือที่อื่นที่เขาทำกัน เพราะจะรู้สึกว่าเป็นงานที่ยุ่งยากซับซ้อนและเป็นภาระงานที่เพิ่มขึ้น แท้จริงเป็นความคิดที่ผิดแต่เราควรจะนำความรู้หรือประสบการณ์ที่ได้รับนำมาทำให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นแนวปฏิบัติ คือ

  1.   นำมา Integrate เข้ากับงานที่เราทำอยู่
  2.   นำความรู้ที่ได้มาสอดแทรกเข้ากับงานที่ทำอยู่ (Vision  to Vision)
  3.   งานที่ผ่านประยุกต์ใช้ให้เข้ากับงานของเราแล้ว ให้ปฏิบัติเป็นงานประจำทุกๆวัน

สิ่งที่คาดหวังให้เกิดขึ้

  • การเข้าใจถึงการจัดการความรู้    จากการเข้าฟังวิชาการในการประชุมของ PCT Med นำมาประยุกต์ใช้ในงานที่ทำอยู่โดยไม่ถือว่าเป็นภาระที่เพิ่ม เช่น การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่มีการดำเนินการและปฏิบัคิจริงในหน่วยงาน เป็นต้น
  •   การทบทวนการปฏิบัติโดยการบันทึกข้อมูลในเวชระเบียนและคอมพิวเตอร์เพื่อการ สื่อสารที่ดีและพัฒนาระบบเฝ้าระวัง   ADR ให้สามารถป้องกันการเกิดแพ้ยาซ้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  •   การทบทวนการดูแลผู้ป่วย อย่างมีประสิทธิภาพวิเคราะห์การพยาบาลเชิงคลินิก โดย เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและให้ความสำคัญกับการติดตามประเมิน ความสามารถและทักษะการปฏิบัติในเชิงวิชาชีพที่สำคัญ เช่นทักษะการประเมินปัญหาภาวะฉุกเฉินและการแก้ปัญหาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม    

สิ่งที่เกิดขึ้นจริง   

     หลายๆคนเริ่มเข้าใจบ้างแล้วว่าจะเริ่มอย่างไรแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มเมื่อใดจะติดตามต่อไปว่าผลสำเร็จนั้นจะนำมา  sharing  ได้เมื่อใด(นานแค่ไหน)

รายงานการประชุมครั้งที่ 8

เอกสารแนบเรื่องอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา